بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

يكي از پركاربردترين فعلهاي عبارتي/Phrasal verb
.
براي مرور دوباره خودتون، كه مرور لازم و ضروري است
يادتون نره كه اشتراك كنيد روي صفحه تون 
.
مورد استفاده در انگليسي عاميانه و خياباني و خودماني؛ همچنين در فيلمها و .....
Screw up 
تلفظ: سكرو آپ و نه، به اشتباه: اِسكرو آپ/ اس بيصدا بايد باشد
.
Screw up 
هم يك فعل عبارتي است و هم يك اصطلاح به معني:
گند زدن/ شخص گند زن/ شكست خودن در كاري/ افتضاح به بارآوردن
گند زدن به شخصي و ....
در مثالها بيشتر متوجه ميشيد 
.
مثالز:
You are failing, Jimmy! I swear it, you're getting to be a screw up.
تو داري شكست ميخوري جيمي؛ قسم ميخورم؛ تو داري گند ميزني.
.
You're gonna screw up that test
تو ميخواي به اون تست گند بزني
Gonna= Going to گانآ
.
This is the 5th time in a row I'm getting a bad grade. I'm really screwing up.
دفعه پنجمه كه پشت سر هم دارم نمره بد ميگيرم؛ من واقعا" دارم گند ميزنم
.
بچه ها دقت كرديد؟؟ كه عبارت
in a row :
يعني: پشت سر هم 
.
I screwed up so badly
بد جوري گند زدم
.
You wanna mess with me, kid!? Oh, I'm gonna SCREW YOU UP!
ميخواي با من كل كل كني، بچه؟ اوه، گند ميزنم بهت هااا
Wanna= Want to
.
I totally screwed that kid up, did you see his black eye?
كلا" گند زدم به اون بچه هه؛ چشم كبودش رو ديدي؟
.
Try again and don't screw it up this time.
دوباره سعي كن و اين دفعه گند نزن
.
You really screwed up my brother by not being on time.
تو واقعا با اين آن تايم نبودنت گند زدي به (كار / زندگي) برادر من
.
did you see that? what a Screw-Up!
ديدي؟؟؟ چه گندي!
.
در مورد
Blow up
 هم كه ديروز مفصل حرف زديم
براي دسترسي به اون پست ميتونيد به پيج مراجعه كنيد
انگليسي مثل آب خوردن
.
.
كليك براي دريافت نمونه رايگان 
كتاب عبارتها و اصطلاحات انگليسي همراه با معني فارسي
بيش از9000عبارت و جمله و اصطلاح
http://goo.gl/2DiVSY
-------------------------------------