بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

صفت آدم ها با ويژگي مثبت در انگليسي
People with positive qualities
.
A live wire
آدم پر تحرک
.
A big shot
آدم کله گنده
.
A go-getter
آدم بلند پرواز و فعال
.
A Self-made
آدم خود ساخته
.
A level-headed
آدم متين و معقول
.
A open-minded
آدم آزادانديش، روشنفکر
.
A soft-hearted
آدم دلرحم- رئوف
.
A late-bloomer
آدم ديرفهم
.
A good mixer
آدم زودجوش- اجتماعي
.
A good company
آدم خوش مشرب
.
A high-flier
آدم بلند پرواز
.
An early bird
آدم سحرخيز