بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

لغات و عبارات پرکاربرد در امتحان تافل


Customs union
اتحاديه گمرکي
Autonomous countries
کشورهاي مستقل
International trade
تجارت بين امللي
Tariff
تعرفه
Nonmember states
دولت هاي غير عضو
European Common Market / EU
بازار مشترک اروپا / اتحاديه اروپا
Until the late nineteenth century
تا اواخر قرن نوزده
During the 1860s
در طي دهه 1860
British colonies
مستعمرات بريتانيا
The large-scale cultivation of trees
کاشت انبوه درختان
Crypt coloration
استتار
Adverse factors
شرايط نامساعد
milestone
نقطه عطف / مرحله مهمي از زندگي
International acclaim
تحسين بين المللي
Domestic affairs / flights
مسائل / پروازهاي داخلي