بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

نحوه تشکر کردن در انگليسي / تشکر کردن در انگليسي


براي تشکر کردن مي توان عبارت هاي زير رابه کار برد:
Thanks.
Thank you.
Thank you for your calling.
That was very kind of you.
It was very nice of you to help me.
How can I ever thank you?
I can’t thank you enough.
I really appreciate what you have done for me/my family.
Can I show my appreciation by buying you an ice cream?
در پاسخ تشکر ديگران مي توان  عبارت هاي زير را به کار برد:
You’re welcome.
It’s O.K.
That’s quite all right.
Thank you.
No need to thanks me.
It’s my pleasure.