بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

جملات و اصطلاحات انگليسي در مورد بستني


۱- يک ليوان بزرگ شير موز، لطفا.
A big glass of banana-milk shake, please.
2- ممکنه لطفا برايم يک بستني بياوريد؟
Would you please bring me an ice-cream?
3- چه نوع بستني مي خواهيد؟
What kind of ice-cream do you want?
4- سه اسکوپ بستني (قاشق)، لطفا.
Three scoops of ice-cream, please.
5- يک ليوان بستني لطفا.
A tub of ice-cream, please.
6- يک بستني قيفي / يک بستني يخي لطفا.
An ice-cream cone / an ice lolly, please.
7- چه طعمي ميل داريد؟
What flavor would you like?
8- يک بستني وانيلي / بستني زعفراني.
A vanilla ice-cream / saffron ice-cream.
9- اين بستني طعم خيلي عجيبي دارد.
This ice-cream has a really unusual flavor.
10- بستي ات را بخور، داره آب ميشه و از ظرفش بيرون ميريزه.
Eat your ice-cream. It is melting and oozing out of its wrapper.
11- يک بستني فروش خيلي معروف اين نزديکي هاست.
There is a very famous ice-cream parlor nearby.
12- بستني اش درجه يک است.
It has premium ice-cream.
13- در ايران ما فالوده داريم.
In Iran we have Faloodeh.
14- فالوده چيست؟
What’s Faloodeh?
15- فالوده يک شربت ايراني است که از نشاسته منجمد شده، گلاب و گاهي اوقات آب ليمو درست مي شود.
Faloodeh is a Persian sorbet made from frozen starch, rose water, and sometimes lime juice.
16- من حساب مي کنم. نه بيا شير يا خط  کنيم. شير يا خط؟
It’s on me. No, let’s toss for it. Heads or tails?
17- دست بردادر، آقا به حساب من بگذاريد.
Come on, please put it on my tab, sir.