بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

جملات رايج زبان انگليسي در مورد شخصيت افراد
 
1- نسبتاً اجتماعي است.
He‘s quite sociable.
 
2- نسبتاً گوشه گير است.
He’s rather unsociable.
 
3- من مهربان و صميمي هستم.
I’m kind and friendly.
 
4- خودم را مهربان و صميمي مي دانم.
I consider myself kind and friendly.
 
5- او راستگو(درستکار)/ نادرست است.
He’s honest/ dishonest.
 
6- او آرام/ عصبي است.
He’s calm/nervy.
 
7- او اجتماعي(زود جوش) / گوشه کير(دير جوش) است.
He’s sociable/unsociable.
 
8- او خوش اخلاق/ بد اخلاق است.
He’s good-tempered/bad-tempered.
 
9- او صميمي(خوش برخورد) است/ او چندان صميمي نيست.
He’s friendly/ rather unfriendly.
 
10- او خنده رو/افسرده است.
He’s cheerful/depressed.
 
11- او پر حرف/ کم حرف است.
He’s talkative/quiet.
 
12- او خوش صحبت/ کسل کننده است.
He’s entertaining/boring.
 
13- او خجالتي/پررو است.
He’s shy/ cheeky.
 
14- او مودب/ بي ادب است.
He’s polite/impolite.
 
15- او متين(باوقار)# جلف/سطح پايين است.
He’s calm/composed/ self-possessed# cheap/ low-class.
 
16- او مودب/ بي ادب است.
He’s polite/ impolite (rude).
 
17- او قابل اعتماد/ غير قابل اعتماد است.
He’s reliable/unreliable.
 
18- او باهوش/ کودن است.
He’s smart (clever, intelligent)/stupid.
 
19- او پر کار/ تنبل است.
He’s hard- working/ lazy.
 
20- او صبور / عجول است.
He’s patient/ impatient.
 
21- او فعال/ کم تحرک است.
He’s active/ inactive.
 
22- او عاطفي/ غير عاطفي است.
He’s emotional/ unemotional (cool).
 
23- او آگاه (معقول)/ ناآگاه است.
He’s sensible/ insensible.
 
24- او خوش بين/ بدبين است.
He’s optimistic /pessimistic.
 
25- او شجاع(با شهامت)/ بزدل است.
He’s brave(courageous)/chicken-hearted(a coward).
 
26- او جدي/ بي خيال است.
He’s serious/ easygoing.
 
27- او سخاوتمند/ خسيس است.
He’s generous/ mean.
 
28- او صرفه جو/ ولخرج است.
He’s economical/extravagant.
 
29- او با تدبير/ بي تدبير است.
He’s tactful/tactless.
 
30- او داراي اعتماد بهنفس/ فاقد اعتماد به نفس(متزلزل) است.
He’s self-confident/ insecure.
 
31- او مهربان/ نامهربان است.
He’s kind/ unkind.
 
32- او متواضع/ متکبر است.
He’s down- to-earth (humble)/arrogant.
 
33- او عاقل/ ابله است.
He’s wise/ a fool (foolish).
 
34- او قاطع/ بي اراده است.
He’s decisive/ indecisive.
 
35- او روشنفکر/امّل است.
He’s intellectual/ fanatic.
 
36- او مسئول/ غير مسئول است.
He’s responsible/irresponsible.
 
37- او خلاق/ فاقد خلاقيت است.
He’s creative/unimaginative.
 
38- او خود خواه نيست/ خود خواه است.
He’s unselfish/ selfish.
 
39- او آزاد انديش/ کوته فکر است.
He’s broad-minded/ narrow- minded.
 
40- او با سليقه/ شلخته است.
He’s tidy(neat)/ messy(untidy).
 
41- او حس همکاري دارد/ حس همکاري ندارد.
He’s cooperative/uncooperative.
 
42- او با ملاحظه/ بي ملاحظه است.
He’s considerate/inconsiderate.
 
43- او قابل انعطاف/ لجباز است.
He’s flexible/stubborn.
 
44- او يک آقاي به تمام معني است.
He’s a real gentleman.
 
45- او يک خانم به تمام معني است.
She’s a real lady.
 
46- او با نشاط و پر انرژي است.
He’s lively and energetic.
 
47- او مبتکر و خلاق است.
He’s innovative and creative.
 
48- او متفکر و آزاد انديش است.
He’s thoughtful and open-minded.
 
49- او خود ساخته و متکي به نفس است.
He’s self- made and independent.
 
50- او با سواد و با مطالعه است.
He’s knowledgeable and well- read.
 
51- او با شخصيت و قابل احترام است.
He’s dignified and respectable.
 
52- او سخاوتمند و مهمان نواز است.
He’s generous and hospitable.
 
53- او سخت کوش و درس خوان است.
He’s hard-working and studious.
 
54- او متظاهر است.
He’s showy (a show-off).
 
55- او خسيس است.
He’s stingy (a miser).
 
56- او حسود است.
He’s jealous.
 
57- او دو رو است.
He’s two-faced.
 
58- او حساس است.
He’s sensitive (touchy).
 
59- او احساساتي است.
He’s sentimental.
 
60- او لوس است.
He’s spoiled.
 
61- او کنجکاو(فضول) است.
He’s curious (nosy/nosey).
 
62- او زود از کوره در مي رود.
He’s quick-tempered./he loses his temper quickly.
 
63- هميشه پشت سر(من ) حرف مي زند.
He’s always talking behind (my) back.
 
64- او اعتماد به نفس ندارد.
He lacks self-confidence.
 
65- نسبت به انتقاد حساسيت دارد.
He’s rather sensitive to criticism.
 
66- هرگز غيبت نمي کند.
He never backbites.
 
67- هميشه سر به سر دوستانش مي گذارد.
He always teases his friends.
 
68- معمولا با ديگران قاطي نمي شود.
He doesn’t usually mix with others.