بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

جملات انگليسي در مورد مزه ها

۱- اين غذا طعم خيلي خوبي ندارد.
This food doesn’t taste very nice.

2- چه طعمي دارد؟
What does it taste like?

3- مزه انبه مي دهد.
It tastes of mangoes.

4- چه طعمي دوست داري؟
What flavor do you like?

5- نمي توانم اين سوپ را بچشم. سرما خورده ام.
I can’t taste this soup. I have got a cold.

6- ترش / تلخ / شيرين/ شور است.
It’s sour/ bitter/ sweet/ salty.

7- ممکنه لطفاً اين کيک ميوه اي را بچشيد؟
Would you please have a taste of the fruitcake?

8- خوشمزه است، اما کمي شور است.
It’s tasty/delicious, but it’s a little salty.

9- خوشمزه است.
It tastes good/ delicious.

10- اين کيک واقعاً خوشمزه است.
This cake is really yummy.

11- بي مزه است.
It’s tasteless.

12- واقعاً تنفر انگيز / افتضاح است.
It’s really disgusting/revolting/horrible/awful.

13- کمي بيشتر چاشني نياز دارد.
It needs a little more seasoning.

14- اين غذا طعم خيلي خوبي ندارد.
This food doesn’t taste very nice.

15- چه طعمي دارد؟
What does it taste like?

16- مزه انبه مي دهد.
It tastes of mangoes.

17- چه طعمي دوست داري؟
What flavor do you like?

18- نمي توانم اين سوپ را بچشم. سرما خورده ام.
I can’t taste this soup. I have got a cold.

19- ترش / تلخ / شيرين/ شور است.
It’s sour/ bitter/ sweet/ salty.

20- ممکنه لطفاً اين کيک ميوه اي را بچشيد؟
Would you please have a taste of the fruitcake?

21- خوشمزه است، اما کمي شور است.
It’s tasty/delicious, but it’s a little salty.

22- خوشمزه است.
It tastes good/ delicious.

23- اين کيک واقعاً خوشمزه است.
This cake is really yummy.

24- بي مزه است.
It’s tasteless.

25- واقعاً تنفر انگيز / افتضاح است.
It’s really disgusting/revolting/horrible/awful.

26- کمي بيشتر چاشني نياز دارد.
It needs a little more seasoning.