بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

جملات و اصطلاحات انگليسي در مورد مسافرت هوايي و فرودگاه

فرودگاه و قسمت هاي مختلف آن: کليات
Air travel, an airport & its different sections: Generalities
1- فردا با هواپيما به توکيو مي روم.
I'm flying to Tokyo/ I'm going to Tokyo by plane tomorrow.

2- جا رزرو کرده اي؟
Have you made a reservation?

3- بله بليطم ديروز تاييد شد.
Yes, my reservation/ seat was confirmed yesterday.

4- با کدام خط هوايي مسافرت مي کني/ مي روي؟
Which airline are you taking/ traveling (by)?

5- پروازم يکسره / بدون توقف است.
My flight is non-stop.

6- در سنگاپور توقف داريم . آنجا هواپيما عوض مي کنيم.
We have a stop- over/ lay-over in Singapore. We'll change planes there.

7- بليطت يکسره است يا رفت و برگشت(دو سره)؟
Is your ticket one- way or round trip?

8- دو سره است ولي تاريخ برگشتم/ بليط برگشتم اُپن است.
It's round trip but my return trip date/ ticket is open.

9- با درجه يک ميروي؟
Are you flying first class/ business class?

10- منظور آن بخش از هواپيما و خدمات آنست که از درجه يک ارزان تر است.
I'm traveling coach/ in economy class.

11- پروزات چه ساعتي است؟
What time's your flight?

12- هواپيما چه ساعتي بلند مي شود؟
What time does the plane take off/ leave?

13- هواپيما چه ساعتي به توکيو مي رسد/ در توکيو فرود مي آيد؟
What time does the plane get to/ arrive in/ land in Tokyo?

14- شماره پروازت چيست؟
What's your flight number?

15- چمدان هايت را بسته اي؟
Have you packed your suitcases?

16- گذر نامه ات را تحويل داده اي؟
Have you handed in your passport?

17- چه ساعتي بايد در فرودگاه باشي؟
What time should you/ do you have to be at the airport?

18- بايد سه ساعت قبل از پرواز در فرودگاه باشم.
I should/ have to be at the airport 3 hours before the flight.
چک کردن بار و سوار شدن به هواپيما
Checking the baggage & boarding the plane
19- تا يک دقيقه ديگر شروع به چک کردن بارها مي کنند.
They're beginning to check in a/ one minute.

20- اول بايد بدهيم در آن قسمت بارمان را چک کنند.
First we must have/ get our baggage checked in that section.

21- براي پرواز ۶۰۵ اير فرانس به توکيو بايد اينجا بارم را چک کنم؟
Do I check in here for Air France flight 605 to Tokyo?

22- بله، لطفا بارتان را بگذاريد اينجا.
Yes, can you put your baggage up here, please?

23- هر مسافر مجاز است ۲۰ کيلو بار داشته باشد.
Each passenger is allowed to have 20 kilos of baggage./ Free baggage allowance is 20 kilos(per person).

24- من ۱۰ کيلو اضافه بار داشتم و به ناچار مبلغي اضافه پرداختم.
I had 10 kilos (of) excess weight, so I had to pay some extra money.

25- مي توانم اين کيف دستي را با خود درون هواپيما داشته باشم؟
Can I carry/ have this bag/ briefcase with me on the plane?

26- متآسفانه خير. بزرگتر از اندازه مجاز است.
I'm afraid not. It's the wrong size.

27- خيلي اضافه بار داريم. ناچاريم بقيه بارمان را فريت کنيم.
We have too much excess weight. We have to freight the rest.

28- اين برچسب را روي چمدانت بچسبان.
Stick this sticker on your suitcase.

29- در خروجي شماره ۳ مي توانيد صندلي تان را انتخاب کنيد.
You can choose your seat at gate 3.

30- يک صندلي کنار پنجره/ وسط مي خواهم.
I'd like a window seat / an aisle seat.

31- منظور دو قسمتي است که سيگار کشيدن در آنها مجاز و غير مجاز است.
Smoking or non- smoking?

32- بفرماييد اين هم کارت سوار شدن به هواپيما. پرواز خوبي داشته باشيد.
Here's your boarding pass. Enjoy your flight.

33- حالا بايد به سالن ترانزيت برويم.
Now, we should go to the departure lounge.

34- پروازمان به علت شرايط بد هوا نيم ساعت تاخير دارد.
Our flight has a 30-minute delay due to bad weather (conditions).

35- ساعت ۳۰/۱۰ پرواز ما از بلندگوها اعلام شد.
Our flight was announced over the loudspeakers at 10.30.

36- از مسافران پرواز شماره ۶۰۵ ايران به مقصد توکيو خواهشمنديم براي سوار شدن به هواپيما به خروجي شماره ۵ مراجعه نمايند.
Passengers of Iran Air flight number 605 for Tokyo are requested to proceed to gate number 5 for boarding.

37- پرواز شماره ۷۰۴ به مقصد رم در حال سوار کردن مسافران است.
Flight number 704 for Rome is now boarding.

38- حالا وقت سوار شدن به هواپيما است.
Now it's time to get on/ board the plane.

39- هواپيما سر ساعت ۱۱ بلند شد.
The plane took off at 11 o'clock sharp.

40- لطفا کمربندهايتان را ببنديد و سيگار هايتان را خاموش کنيد.
Please fasten your seat belts and extinguish your cigarettes.

41- لطفا پشتي صندلي ها را به وضعيت عمودي اوليه برگردانيد.
Please bring your seats to their original upright position.

42- هر وقت آن چراغ خاموش شد مي توانيد کمربندهايتان را باز کنيد.
Whenever that light goes out, you can unfasten your seat belts.

43- فضاي کافي براي پاها و آرنج هايم داشتم.
I had enough leg room and elbow room.

44- خلبان و کمک خلبان هر دو ايراني هستند.
The pilot and the co-pilot are both Iranian.

45- مهماندارها در حال سرو ناهار هستند.
The flight attendants are serving lunch.

46- تا پنج دقيقه ديگر فرود مي آييم.
We're going to land in five minutes.

47- به محض اينکه آن چراغ روشن شود بايد کمربندهايمان را ببنديم.
As soon as that light comes on, we must fasten our seat belts.

48- فرود خيلي آرام بود. هيچ چيزي حس نکردم.
We landed very smoothly. I didn't feel anything.