بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

جملات و اصطلاحات انگليسي در مورد بارندگي ها و آب و هوا

۱- هوا چطور است؟
What's the weather like?
 
2- هوا خوب و گرم است.
It's nice and warm.
 
3- هوا در شهر شما چطور است؟
What's the weather like in your city?
 
4- در تابستان داغ و در زمستان گرم است.
It's hot in the summer and warm in the winter.
 
5- در زمستان سرد و در تابستان خنک است.
It's cold in the winter and cool in the summer.
انواع آب و هوا: Types of weather  
6- هواي کشورت چطور است؟
What's the weather like in your country?
 
7- هوا در مناطق مختلف متفاوت است.
It varies in different regions.
 
8- در شمال، معتدل و مرطوب است.
In the north, it's mild/ temperate and wet/ damp/ moist.
 
9- (هوا) اغلب باراني است. بندرت آفتابي است.
It's often rainy. It's rarely sunny.
 
10- (هوا) در اغلب اوقات ابري است.
It's cloudy most of the time.
 
11- آسمان ابري يا نيمه ابري است.
The sky is cloudy or partly cloudy.
 
12- روزهاي کمي آفتابي است.
There are few bright days.
 
14- گاهي اوقات هوا مه آلود است.
At time it's foggy/misty.
 
15- در جنوب هوا داغ و خشک است.
In the south, it's hot and dry.
 
16- بعلاوه باد مي وزد و يا هوا طوفاني است.
It's also windy or stormy.
 
17- باران خيلي کم مي بارد و معمولا هيچ برف نمي بارد.
There's very little rain and usually no snow.
 
18- در غرب هوا سرد و پر برف است.
In the west, it's cold and snowy.
 
19- در شرق هوا گرم و خشک است. باران زيادي نمي بارد.
In the east, it's warm and dry. There's not much rain.
 
انواع بارندگي: Types of precipitation
20- دارد باران مي بارد.
It's raining.
 
21- بيرون به شدت باران مي بارد.
It's pouring outside.
 
22- دارد مثل سيل باران مي بارد.
It's raining cats and dogs.
 
23- باران سنگيني مي بارد.
It's raining heavily.
 
24- قطره هاي باران خيلي درشت است.
The raindrops are huge.
 
25- دارد رگبار مي بارد.
It's showering.
 
26- به شدت باران مي بارد.
The rain is coming down in torrents.
 
27- ديشب باران شديدي باريد.
We had a torrential downpour last night.
 
28- (منظور باراني است که از قطرات بسيار ريز ولي متراکم تشکيل شده و مخصوص مناطق ساحلي است.)
It's drizzling. I like drizzles.
 
29- (منظور باران سبک و متناوب است.)
It's sprinkling.
 
30-(منظور مخطوط باران و برف و يا باران و تگرگ است.)
It's sleeting.
 
31- شش ساعت است که بِلاوقفه باران مي بارد.
It's been raining nonstop for six hours.
 
32- (منظور طوفان همراه با رعد و برق و رگبار کوتاه مدت است.)
We had a thundershower this morning.
 
33- (منظور طوفان همراه با رعد و برق و باران سنگين است.)
We had a thunderstorm yesterday.
 
34- جاده به علت باران لغزنده است.
The road is slippery because of the rain.
 
35- بهنگام غروب باران هاي پراکنده خواهد باريد.
There will be scattered rains in the evening.
 
36- راه رفتن زير باران را دوست دارم.
I like walking in the rain.
 
37- زير باران خيس شدم.
I got wet in the rain.
 
38- (از باران) خيس آب شده بودم.
I was soaked.
 
39- تا مغز استخوانم خيس شد.
 I got wet to the skin/ bone.
 
40- ميزان بارندگي در اين منطقه چقدر است؟
What's the rate of rainfall in this area?
 
41- باران قطع شده است. آسمان دارد صاف مي شود.
The rain has stopped. It's clearing up.
 
42- فصل بارندگي در شهرت چه زماني است؟
When's the rainy season in your city?
 
43- دارد برف مي بارد.
I prefer snow to rain.
 
44- برف را به باران ترجيح مي دهم.
 I prefer snow to rain.
 
45- برف سنگيني مي بارد. دانه هاي برف خيلي درشت است.
It's snowing heavily. The snowflakes are so big.
 
46- رانندگي در بوران(برف سنگين به همراه باد شديد) واقعا مشکل بود.
It was really hard to drive in the snowstorm/ blizzard.
 
47- بچه ها دارند آدم برفي درست مي کنند.
The children are making a snowman.
 
48- دارند گلوله برفي پرتاب مي کنند.
They are throwing snowballs.
 
49- لاستيک يخ شکن داري؟
Do you have snow tires?
 
50- دارد تگرگ مي بارد.
It's hailing.
 
51- دانه هاي تگرگ به اين درشتي است.
The hailstones are this big.
 
52- اينجا چند وقت به چند وقت تگرگ مي بارد؟
How often does it hail here?
 
53- تگرگ براي محصولات کشاورزي مضر است.
Hail is harmful to crops.