بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاحات و جملات انگليسي در مورد خوابيدن و بيدار شدن

۱- معمولاً چه ساعتي بيداري مي شوي؟
What time do you usually wake up?
 
2- آيا معمولاً جمعه ها ديرتر بلندي مي شوي؟
Do you usually sleep late / sleep in / lie in on Fridays?
 
3- سحر خيزي؟
Are you an early bird?
 
4- برعکس من، من شب زنده دارم.
On the contrary, I am a night owl.
 
5- نه ، معمولاً دير به رختخواب مي روم، براي همين صبح دير بلند مي شوم.
No, I usually stay up late, so I get up late in the morning.
 
6- انگليسي ها مي گويند: زود خوابيدن و زود بيدار شدن باعث مي شود انسان سالم، ثروتمند و عاقل شود.
The English say, Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.’
 
7- يک مثل قديمي مي گويد، " سحر خيز باش تا کامروا باشي."
As the old saying goes,” the early bird catches the worm.”
 
8- معمولاً چه ساعتي به رختخواب مي روي؟
What time do you usually go to bed?
 
9- معمولاً شب ها دير مي خوابم. فيلم هاي آخر شب را نگاه مي کنم.
I usually go to bed late at night. I watch the late night movies.
 
10- هيچ گاه صبح ها خواب مي ماني؟
Do you ever oversleep in the morning?
 
11- چون شب ها دير مي خوابم، بعضي مواقع خواب مي مانم.
Since I go to bed late, I sometimes oversleep.
 
12- ديشب خوب خوابيدي ؟
Did you sleep well last night?
 
13- بله، تا صبح خواب سنگيني داشتم.
Yeah, I was fast / sound asleep till morning.
 
14- مادرم صبح بيدارم کرد.
My mother woke me up in the morning.
 
15- شما چطور؟
How about you?
 
16- ديشب خواب به چشمم نيامد. تمام شب بيدار بودم.
I could not sleep a wink last night. I was wide awake the whole night.
 
17- ساعت ها نتوانستم بخوابم.
I could not get to sleep for hours.
 
18- ديشب بي خوابي کشيدم.
I had a sleepless night.
 
19- شايد مشکل از بالش/ لحاف/ تشک بوده.
Maybe there was a problem with the pillow /duvet / mattress.
 
20- چرا قرص خواب نخوردي؟
Why didn’t you take a sleeping pill?
 
21- قرص خواب خوردم، اما فايده اي نداشت.
I did take a sleeping pill, but it didn’t help.
 
22- آيا مشکل بي خوابي داري؟
Are you suffering from insomnia?
 
23- بله، هرگز خواب عميقي ندارم.
Yes, I never sleep deeply / soundly.
 
24- آيا خواب شما سبک/ سنگين است؟
Are you a light / heavy sleeper?
 
25- معمولاً سر کلاس چرت مي زنم.
I usually take a nap in class.
 
26- معمولاً قبل از اينکه سر کار بروم، در خانه مي خوابم.
I usually catch some z’s at home before I go to work.
 
27- آيا هرگز بعد از ناهار چرت مي زني؟
Do you ever take a siesta after lunch?
 
28- هرگز خر و پف مي کني؟
Do you ever snore?
 
29- توي خواب حرف مي زني؟
Do you ever murmur in sleep?
 
30- چرا ديشب زود به رختخواب رفتي؟
Why did you go to bed early last night?
 
31- شام خواب آلودم کرد.
The dinner made me sleepy / dozy / drowsy.
 
32- پاي تلوزيون خواب رفتم.
I dozed off / nodded off / dropped off in front of the television.
 
33- ديشب خواب تو را ديدم.
I had a dream about you last night.
 
34- ديشب خواب واقعاً عجيبي ديدم.
I had a really weird dream last night.
 
35- ديشب يک کابوس ديدم. فيلم هاي ترسناک باعث مي شوند خواب هاي بد ببينم.
I had a nightmare last night. Horror movies give me bad dream.
 
36- خواب ديدم دارم ازدواج مي کنم.
I dreamt that I was getting married.
 
37- تعبير خواب بلدي؟
Can you interpret the meaning of dreams?
 
38- ولش کن، فقط يک خواب بوده.
Come on, it was only a dream.
 
39- ولي رويا ممکن است روزي به حقيقت بپيوندد.
But dreams may come true some day.
 
40- هميشه خواب مي بينم دارم از يک جايي مي افتم.
I am always dreaming that I am falling from a place.
 
41- بيا مريم را از خواب بيدار کنيم.
Let’s wake Maryam up.
 
42- نه، بگذار بخوابد. ديشب خيلي خسته بود.
No, let her sleep on. She was so tired last night.
 
43- وقتي بچه بودم، مادرم برايم لالايي مي خواند.
when I was a child, my mother sang a lullaby for me.