بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

جملات و اصطلاحات انگليسي در مورد وضعيت تأهل

۱- مجرديد يا متاهل؟
Are you single or married?
2- مجردم / متأهلم.
I am single / married.
3- نامزد دارم. اين حلقه نامزدي من است.
I am engaged. This is my engagement ring.
4- بيوه / مرد همسر طلاق داده هستم.
I am a widow / widower.
5- مطلقه هستم.
I am divorced.
6- پارسال طلاق گرفتم.
I got a divorce last year.
7- خاطره خوبي از همسر سابقم ندارم.
I don’t have a good memory from my ex-wife.
8- مادر شوهرم / مادر زنم در زندگي خصوصيمان دخالت مي کرد.
My mother – in – law interfered in our private life.
9- شوهرم را تحريک مي کرد که با من دعوا کند.
She provoked my husband into fighting with me.
10- با خانواده شوهرم بويژه خواهر شوهرم نمي توانستم بسازم.
I didn’t get on well with my in-laws; especially sister- in – law.
11- مشکلات زناشويي داشتيم.
We had marital problems.
12- او نامزد(پسر)/ نامزد (دختر) من است.
He is my fiancé / fiancée.
13- کي ازدواج کرديد؟
When did you get married?
14- چند وقت پيش ازدواج کرديد؟
How long ago did you get married?
15- دو سال پيش ازدواج کردم و الان يک فرزند دارم.
I got married two years ago, and I have a baby now.
16- چشمهايش به مادرش رفته  و موهايش به من.
She has her mom’s eyes and my hair.
17- به من رفته است.
She takes after me.
18- از زندگيت راضي هستيد؟
Are you happy with your life?
19- بله ما خيلي ازدواج خيلي مبارکي داشتيم.
Yes, we had a very happy marriage.
20- خاطرات خوش زيادي از روز ازدواجم دارم.
I have lots of happy memories from my marriage day.
21- همه ما را زوج خوشبخت مي نامند.
Everybody calls us the happy couple.
22- همسرم زندگي را برايم جهنم کرده است.
My wife has made my life miserable.
23- چند تا بچه داريد؟
How many children do you have?
24- همسرم باردار است.
My wife is pregnant.
25- يک دختر و دو پسر دارم.
I have one daughter and two sons.
26- نمي خواهيد تجديد فراش کنيد؟
Don’t you want to remarry?
27- تا کي مي خواهيد مجرد(مرد) بمانيد؟
How long do you want to remain a bachelor?
28- مي خواهي براي هميشه مجرد( زن) بماني؟
Do you want to remain a spinster forever?
29- اگر ازدواج نکني مردم پير دختر صدايت مي کنند.
People will call you an old maid if you don’t get married.
30- رضا از من تقاضاي ازدواج کرد و من جواب مثبت دادم.
Reza asked me to marry him, and I said yes.
31- وقتي از تو خواستگاري کرد چه احساسي داشتي؟
How did you feel when he proposed to you /pop the question?
32- وقتي از من خواستگاري کرد، من به سن ازدواج نرسيده بودم.
I was not a girl of marriage age when he suited me.
33- او فاقد شرايط اخلاقي لازم براي ازدواج بود.
He lacked the moral requisites for marriage.
34- اميداورم زن ذليل نباشي.
I hope you are not henpecked.
35-  ماه عسل کجا رفتي؟
Where did you go for your honey moon?
36- خيلي رمانتيک بود.
It was very romantic.
37- ازدواج فرخنده/ نافرجامي داشتيم.
We had a happy/ unhappy marriage.
38- والدين همسرم/ مادر همسرم/ پدر همسرم را دوست دارم.
I love my in – laws/ mother-in-low/father- in-law.
39- برادر شوهرت/ برادر زنت/ با جناقت چه کاره است؟
What does your brother-in-law do?
40- ممکن است سند ازدواج شما را ببينم؟
May I see your marriage certificate?
41- ازدواج بدون عشقي داشتيم.
We had a loveless marriage.
42- شوهرم را ترک کردم.
I left my husband.
43- مطمئن هستيد که رابطه نامشروع داشت؟
Are you sure he was having an affair?
44- بله، به من خيانت مي کرد.
Yes, he was unfaithful to me.
45- مي خواست با دختر ديگري ازدواج کند.
He wanted to marry another girl.
46- در کشور ما چند همسري غير قانوني است.
Polygamy is not legal in our country.
47- يک ازدواج مصلحتي بود.
It was a marriage of convenience.
48- ما هر سال سالگرد ازدواجمان را جشن مي گيريم.
We celebrate our wedding anniversary year.
49- براي من وفاداري در ازدواج خيلي مهم است.
To me, marriage fidelity is very important.
50- ازدواج بايد بر اساس عشق و اعتماد باشد.
Love and trust should form the basis of a marriage.
51- بعد از حدود دو سال اوضاع شروع کرد به خراب شدن.
Things started to go wrong after about two years.
52- شوهرم با زن ديگري ارتباط برقرار کرد.
My husband started to see another women.
53- هنوز شوهر سابقت را مي بيني؟
Do you still see your ex-husband?
54- بعد از جدايييمان دو بار او را ديده ام.
I have seen him twice since we separated.
55- شوهرت به تو نفقه مي دهد؟
Does your husband give you alimony?
56- جهيزيه چقدر بود؟
How much was the dowry?
57- چه کسي سرپرستي بچه را به عهده گرفت؟
Who got the custody of the child?
58- کجا ازدواج کرديد؟ در خانه يا دفتر خانه ازدواج؟
Where did you get married? At home or in a registry office?
59- در ايران والدين ترتيب ازدواج فرزندانشان را مي دهند.
In Iran parents arrange for their children’s marriages.
60- مادرم به دنبال همسر مناسبي براي من است.
My mother is looking for a suitable partner for me.
61- پيمان ازدواج را که يک نفر به انگليسي مي خواند بلدي؟
Do you know the marriage vow that a man says in English?