بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاحات انگليسي مربوط به ظاهر و شخصيت

He's dignified and respectable
او باشخصيت و قابل احترام است
He's generous and hospitable
او سخاوتمند و مهمان نواز است
She's hard-working and studious
او سخت کوش و درس خوان است
He's a show-off
او متظاهر است
He's stingy
او خسيس است
لطفا به ادامه مطلب برويد
He's jealous
او حسود است
He's two-faced
او دو رو است
She's sensitive
او حساس است
She's sentimental
او احساساتي است
She's spoiled
او لوس است
She's curious / nosy
او کنجکاو / فضول است
He's quick-tempered
او زود از کوره در ميرود
He's always talking behind my back
او هميشه پشت سر من حرف ميزند
She lacks self-confidence
او اعتماد به نفس ندارد
He never backbites
هرگز غيبت نمي کند
He always teases his friends
هميشه سر به سر دوستانش مي گذارد
He doesn't usually mix with others
معمولا با ديگران قاطي نمي شود