بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

جملات رايج زبان انگليسي درباره پاسپورت – ويزا – سفارت

۱- سفارت آمريکا در دبي کجاست؟
Where is the American Embassy in Dubai?
2- بايد با سفارت ايران در دبي تماس بگيريد.
You should contact the Iranian Embassy in Dubai?
3- جمعيت زيادي بيرون از سفارت آمريکا تجمع کرده اند.
A large crowd has assembled outside the American Embassy.
4- مشکلتان چيست ؟ دوستان رده بالا و آشناياني در سفارت آمريکا دارم.
What’s your problem? I have friends in high places and contacts at the the American Embassy.
5- هيچکدام از مقامات سفارت را مي شناسي؟
Do you know any of the embassy officials?
6- يکي از دوستانم رابط فرهنگي آنجاست.
One of my friends is a cultural attaché there
7- مي خواهم ويزاي آمريکا بگيرم.
I want to get/ obtain a visa for the United States.
8- مطمئنم بهت ويزا نمي دهند.
I am sure they’ll refuse you a visa.
9- گرفتن ويزا آنقدر ها هم که تصور مي کني ساده نيست.
Getting a visa isn’t as simple as you might suppose.
10- بايد بروي ته صف.
You should join the end of the queue/ line.
11- صف ويزا طولاني است. کاش مي توانستم جلو بزنم.
The visa line is long. I wish I could jump the queue.
12- ببخشيد آقا، براي گرفتن ويزا چه مدارکي نياز است؟
Excuse me, sir. What documents do I need to get a visa?
13- گذرنامه، دو قطعه عکس جديد و يک کپي از بليط بايد پيوست فرم درخواست باشد.
Your visa application form should be accompanied by your passport, two recent photographs, and a copy of your ticket.
14- گذر نامه تان را آماده کنيد.
Have your passport ready.
15- گذر نامه تان را بايد اينجا ارائه کنيد.
You should present your passport here.
16- گذرنامه تان کجاست؟
Where is your passport?
17- براي اطمينان، گذرنامه ام را توي جيب داخلي کيفم گذاشته ام.
My passport is in the inner pocket  of my bag, for safekeeping.
18- در منزل معمولاً گذرنامه ام را در جاي امني نگهداري مي کنم.
At home, I usually keep my passport in a secure place.
19- با گذرنامه من دارد چکار مي کند؟
What is he doing with my passport?
20- مي خواهد مطمئن شود که گذرنامه شما جعلي نيست.
He wants to make sure your passport is not a forged/ false one.
21- اميدوارم گذرنامه شما معتبر باشد.
I hope your passport is valid.
22- صاحب اين گذرنامه کيست؟
Who is the holder of this passport?
23- اينجا بايستيد تا پاسپورتتان مهر شود.
Wait here to have your passport stamped.
24- اين گذرنامه اعتبار ندارد.
This passport is out-of-date./ this passport has expired.
25- سال آينده بايد گذرنامه ام را تعويض کنم.
I need to renew my passport next year.
26- در اختيار داشتن گذرنامه معتبر و هر ويزايي که ممکن است مورد نياز باشد به عهده شماست.
It is your responsibility to be in possession of a valid passport and any visa which may be necessary.
27- اگر گذرنامه شما مشکلي داشته باشد، گذرنامه تان را گرفته و مانع خروج شما از کشور مي شوند.
If there is a problem with your passport, they’ll seize your passport and bar you from leaving the country.
28- مامور گذرنامه را با تعظيم و لبخند به من داد.
The officer handed me the passport with a bow and smile.
40- گذرنامه همه جا بايد همراه شما باشد.
You should carry your passport everywhere you go.
41- هنگامي که مهلت ويزاي شما تمام شود، شما را به کشور خودتان بر خواهند گرداند.
When your visa expires, they will deport you to your own country.
42- منظور من اين است که اگر بيش از اعتبار ويزاييتان بمانيد، شما را بازداشت مي کنند.
I mean if you overstay your visa, you will be arrested.
43- نمي توانم ويزايم را تمديد کنم؟
Can’t I extend my visa?
44- اين ويزا براي يک هفته است اما تا يک ماه قابل تمديد است.
The visa is for 7 days, extendable to one month.
45- کي براي من ويزا صادر مي کنيد؟
When will you issue a visa for me?
46- رسيدگي به درخواست ويزاي شما ممکن است زمان زيادي ببرد.
It can take a long time for your visa application to be processed.
47- ميانگين زمان مورد نياز براي رسيدگي به درخواست گذرنامه شش روز کاري است.
The average turnaround for a passport application is six working days?
48- اين ويزا قابل تمديد است؟
Is this visa renewable?
49- براي اينکه ويزايت را به موقع بگيري بايد از هفت خوان رستم بگذري.
You have to jump through hoops to get your visa in time.