بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

ضرب المثل هاي  انگليسي همراه با ترجمه


پسر كو ندارد نشان از پدر ؛ تو بيگانه خوانش نخوانش پسر
Like father , like son
توانا بود هر كه دانا بود
Knowledge is power
سر پيري و معركه گيري
There is no fool like an old fool
سحر خيز باش تا كامروا شوي
An early bird catches the worm
چيزي كه عوض داره گله نداره
It is the case of tit for tat
چاه مكن بهر كسي اول خودت دوم كسي
He who blows into fire will have sparkles in his eyes
بى خبرى , خوش خبرى
No news is Best news
شتر ديدى , نديدى
You see nothing, You hear nothing
عجله كار شيطان است
Haste is from the Devil
کاچى به از هيچى
Somthing is better than nothing
گذشته ها گذشته
Let bygones be bygones
مستى و راستى
There is truth in wine
نوکه اومدبه بازار كهنه شد دل آزار
Out with the old,in with the new
هر فرازى را نشيبى است
High places have their precipices
هرکه ترسيد مرد ,هركه نترسيد برد
Nothing venture , nothing have
همه کاره و هيچكاره
Jack of all trades and master of none
ارزان خرى , انبان خرى
Dont buy everything that is cheap
آشپز كه دوتاشد آش يا شورميشه يا بي نمك
Too many cooks spoil the broth
انگار آسمون به زمين افتاده
It is not as if the sky is falling
اندكى جمال به از بسيارى مال
Beauty opens locked doors
آدم عجول كار را دوباره ميكنه
Hasty work, Double work
آدم دانا به نشتر نزند مشت
A wise man avoids edged tools
آدم زنده زندگى مى خواد
Live and let live
آدم ترسو هزار بار مى ميره
Cowards die Many times Before Their Death
كس نخاردپشت من جزناخن انگشت من
you want a thing done,do it yourself
آب رفته به جوى باز نمى گردد
What is done can not be undone
آب از سرش گذشته
It is all up with him
آب ريخته جمع شدنى نيست
Dont cry over the spilled milk
آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم
we seek water in the sea
آدم دانا به نشتر نزند مشت
A wise man avoids edged tools
آدم زنده زندگى مى خواد
Live and let live
آدم ترسو هزار بار مى ميره
Cowards die Many times Before Their Death
كس نخاردپشت من جزناخن انگشت من
you want a thing done,do it yourself
آب رفته به جوى باز نمى گردد
What is done can not be undone
آب از سرش گذشته
It is all up with him
آب ريخته جمع شدنى نيست
Dont cry over the spilled milk
آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم
we seek water in the sea
در بيابان لنگه کفش کهنه نعمت است
something is better than nothing
قلم در کف دشمن است
he isn't so black as he's painted
رو که نيست سنگ پاي قزوين است
beggar's bags are bottomless
به دشت آهوي ناگرفته مبخش
catch the bear before you sell his skin
آرامش قبل از طوفان
after storm cames calms