بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند تا عبارت و جمله و اصطلاح باحال تقديم شما
.
.
Get lost
گم شو(به صورت امري و توهين آميز)
.
Get the hell out of here
از اين جا بزن به چاک/ گورت رو گم کن
.
Time for us all to get the hell out of here
وقتشه که همه مون بزنيم به چاک
.
He got the hell out before he was fired.
قبل از اينکه اخراج بشه زد به چاک/ سريع آنجا را ترک کرد
.
Get the hell out of my house, before I call the cops.
قبل از اينکه به پليس زنگ بزنم از خونه من بزن به چاک/ گورت رو گم کن
.
by no means
به هيچ وجه/با کمال ميل/ چيز خاصي نيست و ...
.
I ate as much as I could
من تا آنجاکه توانستم خوردم
.
I ate Nothing
من هيچي نخوردم : نقيييييي، ناهار نخردم
.
On purpose
در معني اصطلاحي: از روي عمد و قصد
.
You have took her bag on purpose
تو کيف او را از روي عمد برداشتي
.
I know it's difficult but don't give up
مي دانم دشوار است اماتسليم نشو
.
It was very kind of you to help me
خيلي لطف داشتيد که به من کمک کرديد
.
You have a big mouth.
معني اصطلاحي: تو دهن لق هستي/ شايعه پراکن
.
That little boy has a big mouth.
اون پسره دهن لق/شايعه پراکن است
.
Damn, Me and my big mouth!
لعنت، من و دهن لق ام
.
Shake a leg
بجنب، زود باش/ پايي تکون بده
.
Come on, It wasn't so bad
بيخيال، اينقدر ها هم بد نبود