بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند تا جمله کاربردی با Enough  در انگلیسی
.
I've had enough.
من به اندازه کافی داشته ام
.
We have enough time.
ما وقت کافی داریم
.
That's enough for today.
برای امروز کافی است
.
Are you old enough to vote?
آیا سن ات به اندازه کافی است که رای دهی؟
.
Is one thousand yen enough?
آیا هزار ین کافی است؟
.
She isn't good enough for Mori.
او به اندازه کافی برای موری خوب نیست
.
He is old enough to drive a car.
او به اندازه کافی سن دارد که ماشینی را براند
.
He is old enough to travel alone.
او به اندازه کافی بزرگ است که تنها مسافرت کند
.
Selina was stupid enough to believe him.
سلینا به اندازه کافی احمق بود که باورش کند
.
She was stupid enough to go out with Mori.
او به اندازه کافی احمق بود که با موری بیرون برود
.
Are you spending enough time with your kids?
آیه به اندازه کافی به بچه هایت میگذارنی؟
.
She didn't run fast enough to catch the bus.
او به اندازه کافی سریع ندوید که به اتوبوس برسد
.