بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارتهای پرکاربرد با Take در انگلیسی

take place
اتفاق افتادن

take a photo / picture
عکس گرفتن

take apart
جدا کردن

take pleasure
لذت بردن از

take pride in
افتخار کردن به

take part in
شرکت کردن در

take a test
امتحان دادن

take notice
توجه کردن

take into account
مد نظر قرار دادن

take advice
نصیحت کردن

take sth seriously
چیزی را جدی گرفتن

take a breath
نفس کشیدن

take time
طول کشیدن

take a day off
مرخصی گرفتن

take in
جذب کردن

take off
در آوردن لباس/برخاستن هواپیما

take advantage
بهره بردن

take measure
اقدام کردن

take a note
یادداشت برداشتن