بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

دُنگی حساب کردن/پیکی حساب کردن در انگلیسی
هرکی سهم پول خودش رو بده
Go Dutch
.
مثال:
You don't have to pay for me.  Let's go dutch today.
نباید پول من رو حساب کنی، بیا دُنگی حساب کنیم
.
I actually prefer going dutch because I don't want to feel indebt to anyone.
راستش من ترجیح میدم که دُنگی حساب کنیم چون دوست ندارم احساس کنم زیر دین کسی ام.
.
I don't want you to pay for my ticket. Let's go Dutch.
نمیخوام پول بلیت منو بدی، بگذار دنگی حساب کنیم
.
Will you let me take you out tonight?
میگذاری امشب ببرمت بیرون؟
.
As long as we go Dutch
تا وقتی که بگذاری دنگی حساب کنیم.
.
Is it still considered a date if you go Dutch?
آیا اگر دنگی حساب کنیم باز هم قرار(دوستی) بیرون حساب میشه؟
.
Last night I had no money, but fortunately we didn't go Dutch and my friend treated me.
دیشب من پول نداشتم و متاسفانه نتونستیم دنگی حساب کنیم و رفیقم منو حساب کرد