بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

گفتن "برام اهمتی نداره" با لحن و بیانهای مختلف در انگلیسی

.
I don't mind
بهش فکر نمیکنم/ اهمیتی نداره
.
I don't care
برام مهم نیست/ برام اهمیتی نداره
.
I don't give a fig
ذره ایی کوچک هم برام ارزش نداره/ اهمیت نمیدم
.
I don't give a shit
بی ادبی: ذره ایی اهمیت نمیدم
.
I don't give a rat's ass
بی ادبی تر: پشیزی برام اهمیت نداره
Rat ass:
ماتحت موش صحرایی
.
I don't give a damn
بی ادبی تر تر: یه لعنت هم نمیدهم/ برام ذره ای اهمیت نداره
.
I don't even care about it
من حتی برام مهم هم نیست