بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عذرخواهی در موقعیت های رسمی و غیر رسمی در انگلیسی

I’m really sorry.
واقعا متاسفم.

I’m awfully sorry.
خیلی متاسفم.

I’m really awfully sorry.
خیلی خیلی متاسفم.

I’m sorry for losing your book.
ببخشید کتابت را گم کردم.

I’m sorry I’m late.
ببخشید دیر کردم.

I’m sorry for being rude yesterday.
عذر می خواهم که دیروز بی ادبی کردم.

I apologize.
عذرخواهی می کنم. / پوزش می خواهم.

Please accept my apology.
لطفا عذرخواهی بنده را بپذیرید.

I owe you an apology.
من یک عذرخواهی به شما بدهکارم.

Please accept my apologies for the delay.
لطفا عذرخواهی مرا به خاطر تاخیر بپذیرید.

I’m sorry to have troubled you.
از این که زحمتتان میدم معذرت میخوام.

I’m sorry to bother you.
از این که مزاحمتون میشم، معذرت می خوام.

Excuse me. Am I disturbing you?
ببخشید، مزاحم شما هستم؟

I’m sorry. I didn’t mean to / I didn't realize.
معذرت می خوام. منظوری نداشتم / متوجه نشدم.

I’m sorry I have to tell you this, but ...
معذرت می خواهم که باید اینو بهتون بگم، اما...

We regret to inform you that …
متاسفیم باید به اطلاع برسانیم که... [در موقعیت های بسیار رسمی]