بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاح های مربوط به ترساندن شدید فردی در انگلیسی
.
You scared me!
ترسوندی منو! : قابل استفاده و کاربرد در همه شرایط، عامیانه و ...
.
بقیه این موارد؛ در حالت عامیانه، بی ادبی، خیابانی و ... قابل استفاده است
You scared the shit out of me!
از ترس ذهله ترک ام کردی!
.
You scared the hell out of me!
از ترس ذهله ترک ام کردی!
.
You scared the crap out of me!
از ترس ذهله ترک ام کردی!
.
You scared the dickens out of me!
از ترس ذهله ترک ام کردی!
.
You frightened me very badly.
بد جوری منو ترسوندی
.
You really scared the pants off of me.
واقعا" ذهله مو ترکوندی!: از ترس