بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عجب پست باحالیه این پست
.
همه چی واضح است، به این عبارتها توجه کنید:
.
What a surprise!
عجب غافل گیری ای!
.
What a pity!
چه حیف!
.
What a stupid guy!
عجب پسر خِنگی!
.
What a lovely girl!
عجب دختر دوست داشتنی ای!
.
What a beautiful flower!
عجب گل زیبایی!
.
What a nice evening!
عجب غروب خوبی!
.
What a great day!
عجب روز عالی ای!
.
What a bad idea!
عجب فکر بدی!
.
What a lazy learner!
عجب دانش آموز تنبلی
.
What a tall girl!
عجب دختر قدبلندی!
.
What a cold weather!
عجب هوای سردی!
.
What a lovingly story!
عجب داستان دوست داشتنی ای!
.
What a sad movie!
عجب فیلم غمناکی!
.
What a boring class!
عجب کلاس کسل کننده ای!
.
What a talkative boy!
عجب پسر پرحرفی!
.
What a naggy old woman!
عجب پیرزن غرغرویی!
.
What a bad luck!
عجب بد شانسی ای!
.
What a good luck!
عجب خوش شانسی ای!
.
What an interesting adventure!
عجب ماجرای جالبی!
.
What an awesome teacher.
عجب معلم خفنی
.
What an interesting channel!
چه کانال باحالی
.