بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند اصطلاح و عبارت برای اظهار همدردی در انگلیسی

.
I'm terribly sorry.
واقعا متاسفم.
.
I'm awfully sorry.
واقعا متاسفم.
.
I try to make it up.
سعی می کنم جبران کنم.
.
No offense.
منظور بدی نداشتم.
.
None taken.
من هم به دل نگرفتم.
.
Don't mention it!  
اصلا حرفش رو هم نزن!
.
No sweat man!
بی خیال بابا!
.
Don't put yourself through hell.
به خودت فشار نیار.
.
There is no need for that guilt trip.
احتیاجی به سرزنش خود نیست.
.
Go easy on that.
زیاد سخت نگیر.
.
Take it easy.
زیاد سخت نگیر.