بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

کاربرد و استفاده از پسوند Less در انگلیسی

.
معنا و مفعوم این پسوند:
فقدان یک ویژگی رو به کلمه ایی که به آن میچسبد، اضافه میکند
.
مثالز:
.
Mokhless
مخلص؛ فاقد مخ ߘ  / برای شوخی بود؛ نگید این رو جایی❗️
.
brainless
بی مخ / بی مغز
.
Tubeless
تیوبلس / لاستیک بدون تیوب
.
childless
بی بچه
.
endless
بی پایان
.
flavorless
بی طعم
.
harmless
بی خطر
.
heartless
بی قلب / سنگدل
.
motionless
بی حرکت
.
priceless
غیر قابل قیمت گذاری مادی / بسیار گرانبها
.
shameless
بی حیا
.
sleepless
بی خواب
.
weightless
بی وزن
.
Wireless
بی سیم
.
peerless
بی همتا
.
ruthless
بی باک/ ظالم
.
helpless
بی کمک؛ بيچاره ،درمانده ،فرومانده
.
spotless
بی عیب/ بی لکه