بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند جمله و اصطلاح و کاربرد Take در انگلیسی
.
take place
اتفاق افتادن
.
take a photo / picture
عکس گرفتن
.
take apart
جدا کردن
.
take pleasure
لذت بردن از
.
take pride in
افتخار کردن به
.
take part in
شرکت کردن در
.
take a test
امتحان دادن
.
take notice
توجه کردن
.
take into account
مد نظر قرار دادن
.
take advice
نصیحت کردن
.
take sth seriously
چیزی را جدی گرفتن
.
take a breath
نفس کشیدن
.
take time
طول کشیدن
.
take a day off
مرخصی گرفتن
.
take in
جذب کردن
.
take off
در آوردن لباس/برخاستن هواپیما
.
take advantage
بهره بردن
.
take measure
اقدام کردن
.
take a note
یادداشت برداشتن