بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

تصمیم گرفتن و تصمیم عوض کردن در انگلیسی

Make up mind Make mind up

.
البته می دانید که Make a decision یعنی تصمیم گرفتن اما وقتی بخواهید قشنگ تر و اصطلاحی تر صحبت کنید
از اصطلاح:
Make up mind/ Make mind up
می توانید استفاده کنید.

تصمیم گرفتن
مثالز: ▼▼▼
I don't have all day. Make up your mind
من کل روز رو وقت ندارم هاااااا، تصمیمِ‌ت رو بگیر.
.
Bob: Make your mind up. We have to catch the plane.
Mary: I'm not sure I want to go.
تصمیم ات رو بگیر باید به پرواز برسیم
مطمئن نیستم که بخواهم بیایم
.
I wish he’d hurry up and make his mind up.
ای کاش عجله کنه و سریع تصمیمش رو بگیره
.
He couldn’t make up his mind about what to do with the money.
او نتوانست تصمیم بگیرد که با پول چکار کند
.
No more argument. My mind is made up.
دیگه بحث لازم نیست، من تصمیمم را گرفته ام
.
I could never really make my mind up about him.
من هرگز نتوانستم در مورد او تصمیم بگیرم
.
You’re old enough to make your own mind up about smoking.
سن ات به اندازه ایی ست که میتوانی در مورد سیگار کشیدن تصمیم بگیری
──────
Change mind
تصمیم عوض کردن/ نظر عوض کردن
مثالز: ▼▼▼
Tom: I thought you were going to Tehran today
Bill:  I changed my mind, I'm leaving tomorrow.
فکر کردم امروز رفته ایی تهران
نظرم/ تصمیمم عوض شد، فردا میروم
.
Mary: I thought that this room was going to be done in red. Sue: I changed my mind.
فکر کردم این اتاق قراره قرمز رنگ بشه
نظرم عوض شد
.
Her father tried to get her to change her mind.
پدرش سعی کرد که کاری کند که تصمیمش عوض شود
.
If you change your mind about the job, just give me a call.
اگر نظرت راجع به شغل عوض شد، به من یه زنگ بزن
.

تصمیم گرفتن  تصمیم عوض کردن