بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

در فارسی:غرور را زیر پا میگذاریم، اما در انگلیسی: غرور را قورت می‌دهیم
اصطلاح:
Swallow one's pride
.
مثال:
I had to swallow my pride and admit that I was wrong.
باید غرورم رو کنار بگذارم و بپذیرم که اشتباه کرده ام.
.
مثالهای بیشتر برای تمرین و تفهمیم بهتر:
I have to swallow my pride and admit that I was wrong.
باید غرورم رو کنار بگذارم و بپذیرم که اشتباه کرده ام.
.
When you're trying to master a new skill, you find yourself swallowing your pride quite often.
وقتی در حال یادگیری مهارتی جدید هستی خودت را در حال زیر پا گذاشتن غرورت خواهی یافت.
.
He swallowed his pride and called his daughter to apologize.
او غرورش رو زیر پا گذاشت و به دخترش برای پوزش خواهی زنگ زد.
.
I swallowed my pride and asked for a second chance.
من غرورم را زیر پا گذاشتم و شانس دوباره یی خواستم
.
Hey man, Swallow your pride and call your wife to tell her you're sorry.
هی مرد، غرورت رو زیر پا بگذار و به همسرت زنگ بزن و بهش بگو که متاسفی
.
He was forced to swallow his pride and ask if he could have his old job back.
او مجبور بود که غرورش رو زیر پا بگذاره و درخواست بازگشت به شغل قدیمی اش رو بده.

غرور زیر پا گذاشتن در انگلیسی