بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاح بهترین استفاده مفید را از چیزی کردن Make the most of something  در انگلیسی
.
Jenny knows how to make the most of her talents.
جنی می‌داند که چطور از استعدادش بهترین استفاده را ببرد.
.
We're only in Paris for a day so let's make the most of it.
ما تنها یک روز در پاریس هستیم پس بیا بهترین استفاده را از آن داشته باشیم.
.
I will make the most of it, for a while anyway.
به هر حال برای مدتی از بهترین استفاده را از آن خواهم برد
.
You only live once But if you make the most of it once is enough.
فقط یکبار زندگی می‌کنی اما اگر بهترین استفاده رو ببری یکبار کافیست
.
Make the most of the good weather because rain is forecast for tomorrow.
بهترین استفاده را از هوای خوب بکن چون برای فردا باران پیش بینی شده است.
.
There'll be a lot of travelling involved in my new job and I plan to make the most of it.
در شغل جدید من کلی سفر وجود داره و من برنامه دارم که بهترین استفاده را از آنها ببرم
.
Easy peasy site is yours, use the most of it.
سایت انگلیسی مثل آب خوردن متعلق به شماست، بهترین استفاده را از آن داشته باشید
.

اصطلاح بهترین استفاده مفید را از چیزی کردن Make the most of something  در انگلیسی