بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارت ها و  جملاتی مفید و کاربردی با Again در انگلیسی

.
Try again.
دوباره سعی کن/ دوباره انجامش بده
.
See you again.
باز/دوباره میبینمت
.
Don't come again.
دوباره نیا/ باز نیا
.
Please come again.
لطفا" باز بیایید/ دوباره بیایید
.
He came here again.
او دوباره به اینجا آمد
.
It's raining again!
دوباره داره باران میاد/ باز داره باران میاد
.
Come again tomorrow.
فردا باز بیایید
.
Has he failed again?
آیا دوباره شکست خورد؟ / رد شد؟
.
I will try it again.
من دوباره آنرا سعی خواهم کرد/ انجامش خواهم داد
.
Please do that again.
لطفا" دوباره آن کار را انجام بده
.
Let's meet again soon.
بیا به زودی همدیگه رو باز ببینیم
.
Tom cut classes again.
تا باز هم کلاس رو پیچوند/ جیم زد/ کلاس رو نرفت
.
My foot's asleep again!
باز هم پام خواب رفت/ سر شد
.
I tried again and again.
من بارها و بارها سعی کردن
.
I want to see you again.
میخوام که باز ببینم ات
.
I will never do it again.
من دیگه هیچوقت اون کار رو نمیکنم
.
It is likely to rain again.
به نظر میرسه که میخواد باز باران بباره
.
Don't let that happen again!
نگذار دوباره اتفاق بیافته