بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند اصطلاح عامیانه در انگلیسی

Screw sth up
افتضاح بار آوردن،خرابکاری کردن

it will be a feather in your cap
هر گلی زدی به سره خودت زدی

she has a memory like an elephant
حافظش خیلی قویه

hit he jackpot
پول قلمبه ای به جیب زدن / لاتاری بردن / قمار بردن

Live and learn
زگهواره تا گور دانش بجوی

So much foe that !
این هم از این ! / این که از این

So much the better !
چه بهتر

It wasn’t so bad as last time.
به بدی دفعه پیش نبود

Looks are deceiving
ظواهر فریبنده هستند

God helps those who help themselves.
از تو حرکت از خدا برکت

It’s not rocket science
مگه میخوایم موشک هوا کنیم!