بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارتها و جملاتی کاربردی با Discuss در انگلیسی
.
دقت داشته باشید که بعد از Discuss نباید از حرف اضافه استفاده کنیم

اشتباه: Discuss about×
.
We'll discuss it.
در موردش بحث خواهیم کرد
.
Let's not discuss it.
اجازه بده در موردش بحث نکنیم
.
We didn't discuss it.
ما در موردش بحث نکردیم
.
We've discussed this.
ما در موردش بحث کرده ایم
.
Can't we discuss this?
نمیتونیم در موردش بحث کنیم؟
.
We're discussing that.
ما داریم در موردش بحث میکنیم
.
We should discuss that.
ما باید در موردش بحث کنیم
.
We'll discuss it later.
ما بعدا" در موردش بحث خواهیم کرد
.
What're you discussing?
در مورد چه بحث میکنید؟
.
We discussed the matter.
ما در مورد موضوع بحث کردیم
.
We discussed what to do.
ما بحث کردیم که چه بکنیم
.
I'll discuss it with Tom.
من در موردش با تام بحث خواهم کرد
.
Let's discuss this later.
بیا در مورد این موضوع بعدا" بحث کنیم
.
We discussed the problem.
ما مشکل را مورد بحث قرار دادیم
.
We have a lot to discuss.
ما خیلی موضوع داریم که بحث کنیم
.
We'll discuss that later.
ما در مورد آن بعدا" بحث خواهیم کرد
.
We'll discuss this later.
ما در مورد این موضوع گفتگو خواهیم کرد
.
We've never discussed it.
ما هرگز در موردش گفتگو نکرده ایم
.
What are they discussing?
آنها در مورد چه گفتگو میکنند؟
.
We can discuss this later.
ما میتوانیم بعدا" در مورد این موضوع گفتگو کنیم
.
I don't want to discuss it.
من نمیخواهم در موردش بحث کنم
.
I'd rather not discuss Tom.
ترجیح میدهم با تام بحث نکنم
.
We have nothing to discuss.
ما هیچ چیزی برای بحث نداریم
.
We have so much to discuss.
ما خیلی موضوع برای گفتگو داریم
.
I'd rather not discuss that.
ترجیح میدهم در موردش بحث نکنم
.
We have business to discuss.
ما بیزنسی برای گفتگو داریم
.
Let's discuss it over dinner.
اجازه بده سر شام در موردش گفتگو خواهیم کرد
.
Tom wouldn't even discuss it.
تام حتی نمیخواهد در موردش بحث کند
.
We can't really discuss that.
ما واقعا" نمیتوانیم در موردش بحث کنیم
.
We have something to discuss.
ما موضوعی برای بحث داریم
.
We should discuss this later.
ما باید در مورد این موضوع بعدا" بحث کنیم
.
We've already discussed that.
ما به تازگی در موردش بحث کردیم
.
We've discussed this already.
ما در مورد این موضوع به تازگی گفتگو کرده ایم
.
I can't discuss that with you.
من نمیتونم در موردش با تو بحث کنم
.
I won't discuss this with Tom.
من در مورد این موضوع با تام گفتگو نخواهم کرد
.
I'd rather discuss this later.
ترجیح میدهم در مورد این موضوع بعدا" گفتگو کنم
.
I'd rather not discuss it now.
ترجیح میدهم الان در موردش بحث نکنم
.
I'll discuss it with my staff.
من در موردش با کارکنانم بحث خواهم کرد
.
I'm not going to discuss this.
من نمیخواهم در مورد این موضوع بحث کنم
.
Tom doesn't want to discuss it.
تام نمیخواهد در موردش بحث کند
.
We discussed the plan with him.
ما در مورد برنامه با او بحث کردیم
.
I prefer not to discuss it here.
من ترجیح میدهم اینجا در موردش بحث نکنم
.
I want to discuss this with Tom.
من میخواهم در مورد این موضوع با تام گفتگو کنم
.
We discussed the plan yesterday.
ما در مورد برنامه دیروز بحث کردیم
.
We need to discuss this further.
ما لازم است که در مورد این مووضع بیشتر بحث کنیم
.
I can't discuss what Tom told me.
من نمیتوانم در مورد چیزی که تام به من گفت بحث کنم
.
I'll discuss the matter with Tom.
من در مورد موضوع با تام بحث خواهم کرد
.
Let's discuss that problem later.
بیا در مورد مشکل بعدا" بحث کنیم
.
Tom doesn't want to discuss this.
تام نمیخواهد در مورد این موضوع بحث کند
.
We discussed a number of options.
ما چند تا از گزینه ها را مورد گفتگو قرار دادیم