بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند عبارت مفيد در مورد خريد کردن در انگلیسی

Do you have… ?
آیا شما ... دارید؟
.
Where can I find… ?
من کجا میتونم .... رو پیدا کنم؟
.
I’m just browsing.
من فقط دارم میگردم
.
I’m just watching.
من فقط دارم نگاه میکنم.
.
I’m looking for…
من دنبال .... می‌گردم.
.
How much is this?
این چنده؟ قیمت این چنده؟
.
Is this on sale?
آیا در حراجه؟
.
Can I try it on?
آیا میتونم پرو اش کنم؟
.
I’ll take it!
برش می‌دارم/ میخواهمش
.
Do you take credit cards?
آیا کارت اعتباری قبول میکنید؟
.
I’d like to return this.
میخواهم این را پس بدهم.
.
I’d like to exchange this.
میخواهم این را عوض کنم.