بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارت و اصطلاح انگلیسی مربوط به نامزدی و ازدواج

Wedding
مراسم ازدواج
------------
Marriage proposal
an offer of marriage
پیشنهاد ازدواج
------------
She accepted his marriage proposal.
او درخواست ازدواجش را پذيرفت
------------
Marriage offer
an offer of marriage
پیشنهاد ازدواج

She politely declined his marriage offer.
او درخواست ازدواجش را مودبانه رد كرد
------------
Engaged

if two people are engaged, they have agreed to marry
نامزد شدن

Have you heard? Sally and Ray are getting engaged.
شنيدي سالي و ري نامزد شده اند؟
------------
Engagement

an agreement between two people to marry, or the period of time they are engaged
نامزدی

Tony was stunned when Lisa suddenly broke off their engagement.
توني وقتي كه ليزا نامزدي اش رو بهم زد شوكه شد
------------
Engagement rings

a ring that a man gives a woman to show that they are engaged
حلقه ی نامزدی

Her engagement ring was so beautiful.
حلقه نامزدي اش خيلي خوشگل بود
------------
Fiancé فيانسه

the man whom a woman is going to marry
نامزد (مرد)

Let me introduce my fiancé.
ميخوام نامزدم رو معرفي كنم
----------------
Fiancée
 فيانسه (تلفظشون مثل هم اند)

the woman whom a man is going to marry
نامزد (زن)

My fiancée and I will be married in June.
 من و نامزدم در جولاي ازدواج ميكنيم