بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارت های كاربردی در انگلیسی برای بیان تکرار در زبان انگلیسی

A few times
چند بار
.
All day
تمام روز
.
Almost always
تقریبا همیشه
.
Almost never
تقریبا هرگز
.
Always
همیشه
.
At times
گاهی اوقات
.
Constantly
بطورمداوم
.
Continuously
بطورپیوسته
.
Daily
روزانه
.
Every hour
هرساعت
.
Every Monday
هر دوشنبه
.
Every month
هر ماه
.
Every night
هر شب
.
Every now and then
هر از گاهی
.
Every third day
سومین روز هر هفته
.
Every two months
هر دو ماه یکبار
.
Every week
هر هفته
.
Every year
هر سال
.
Every-time
هر بار
.
Four times
چهاربار
.
Four times an hour
چهاربار در ساعت
.
Frequently
اغلب
.
Generally
عموما
.
Hardly ever
خیلی بندرت
.
Hourly
ساعتی
.
Many times
بدفعات
.
Monthly
ماهیانه
.
Most times
اکثر اوقات
.
Nearly always
تقریبا همیشه
.
Never
هرگز
.
Normally
بطور طبیعی
.
Not often
نه زیاد
.
Occasionally
بندرت
.
Off and on
گاهی اوقات
.
Often
اغلب
.
On the first of every month
روز اول هر ماه
.
Once
یک بار
.
Once a year
یکباردرسال
.
Once in a blue moon
خیلی بندرت
.
Once in a while
هرازگاهی
.
Quite often
بدفعات زیاد
.
Rarely
بندرت
.
Regularly
مرتب
.
Seldom
بندرت
.
Several times
چندین بار
.
Sometimes
گاهی اوقات
.
Three times
سه بار
.
Three times a week
سه بار در هفته
.
Twice
دوبار
.
Twice a month
دو بار در ماه
.
Usually
معمولا
.
Very often
خیلی زیاد، به دفعات
.
Weekly
هفتگی
.
Yearly
سالیانه، سالی