بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

توضيحاتي در مورد واژه ي Sneak

 

يکي از واژه هاي دوست داشتني! تو انگليسي واژه ي sneak ـه. يعني يواشکي (دزدکي) کاري رو انجام دادن . به اين جمله دقت کنين :

 I sneaked a look at her cute body !

من يواشکي يه نگا به بدن جذابش انداختم !

 

- دو اصطلاح “sneaked in(to a place)” و “sneaked out(to a place)” که اولي يعني دزدکي جايي وارد شدن (to enter a place quietly and in
secret) و دومي هم يعني يواشکي از جايي بيرون رفتن (در رفتن ، جيم شدن) (to go out of a place quietly and in secret) :

 

The kids tried to sneak into the rock concert, but they were stopped by the guards

بچه ها سعي داشتن يواشکي برن کنسرت راک اما نگهبانا مانعشون شدن .

 

Never try to sneak in. Sometimes they arrest you for trespassing.

هرگز سعي نکن که يواشکي بري تو يه وقت تو رو به خاطر تجاوز (به ملک شخصي) دستگيرت مي کنن.

 

. I sneaked out of the meeting, hoping no one would notice

من يواشکي از جلسه زدم بيرون ، اميدوارم که کسي متوجه نشده باشه

 

- اصطلاح “sneak around (a place)” هم يعني يواشکي دور و بر جايي پلکيدن ، جايي رو يواشکي پاييدن (با هدف شوم ! especially for a dishonest
purpose ) :

 

Please don’t sneak around my house. It makes me nervous

لطفا يواشکي دور و بر خونه من نپلک .، اين کارت منو عصبي مي کنه

 

- اين يکي خيلي بامزه ست ! “sneak up to sb or sth” يعني يواشکي به کسي(يا چيزي) نزديک شدن بدون اينکه متوجه شما بشه (باز با همون هدف شوم!) :

 مثال:

I sneaked up to julia and scared her to dead

من يواشکي رفتم نزديک جوليا و اونو تا سر حد مرگ ترسوندم !