بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

ensure – assure

يکي از نکته هايي که بايد بهش توجه کنيد فزق بين دو فعلassure  و ensure

Assure  به معني “اطمينان دادن”

I assure you that the dog isn’t dangerous.

من به شما اطمينان مي دم که اون سگ خطرناک نيست.

 ”Ensure ” به معني “اطمينان حاصل کردن” يا “مطمئن شدن”

Please ensure that all the lights are switched off before you leave

مطمئن شيد که همه ي چراغ ، قبل از اينکه اينجا رو ترک کنيد ، همگي خاموش شده باشند.