بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

اصطلاحات عاميانه در انگليسي

 

مشغول چه کاري هستيد؟

What are you busy with?

تا دير وقت بيدار بودم.

I stayed uo late.

اي بد نيستم.

so so

وضع زندگيت چطور است؟

How is life treating you.

يکي مانده به آخر.

The last but one.

در آينده اي نزديک

In the near future.

اين شايعات از کجا آب مي خورد؟

Where these rumors originate from?

بهتره تصميمتو بگيري.

You'd better make up your mind.

با اون كاري نداشته باش.

Don't mess with him.

غرورت را از بين ببر

Fade out your own ego.

جدا نمي‌دونم چطور از شما تشکر کنم.

Ive no word to express my deep gratitude.

يکدفعه همه چيز يادم آمد.

Every thing clicked back to me at once.

امروز زياد حال و حوصله ندارم.

I am not in a good mood today.

حسابي سيرم.

I'm so full.

تا چشم بهم بزني بر مي‌گردم.

I will be back right away.

حماقت نکن.

Stop being a fool. 

حواست جمع باشه.

Be alert.

اون کار دزديه.

That is called stealing.

اين قدر بچه نشو (بچه بازي در نيار)

Stop being such a baby.

مستقيم ميرم سر اصل مطلب.

I come straight to the point.

عصبانيم نکن.

Don't get on my bad side.

دلم برايت مي سوزد.

I feel sorry for you.

صبرم داره تموم مي شه.

My patience is running out.

احساس ميکنم که دوباره به دنيا آمده ام.

I feel like I've been re-born.

کمي ناراحتم.

I'm a bit upset.

نمي‌دونم محبت شما را چگونه جبران کنم.

I don’t have anything to give in return.

اصلا کي اينو گفته؟

Who ever said that?

اه چه گندي!

what a mess!

پيش خودت بمونه.

Keep it to yourself.

تا حالا دقت كردي؟

Have you ever noticed?