بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

 

 

 

اصطلاحات انگليسي با نام سبزيجات

تعدادي از اصطلاحات انگليسي که در آنها از نام سبزيجات استفاده شده با معاني و مثال:

 

 

Not to know beans

not to to know something; to be not well informed

 

از مرحله پرت بودن، تو باغ نبودن

 

eg: Don't ask him, he does not know beans!

 

to spill the beans

to reveal a secret or talk about something private

 

دهن لقي کردن، لو دادن يک مسئله

 

eg: He's the one who always spills the beans.

 

carrot and stick

an enticement, a promised or expected reward

 

سياست هويج و چماق، فريب دوستانه

 

eg: What the president promises is always a carrot and stick!

 

cool as a cucumber

relaxed and non-emotional, not anxious

 

خونسرد، بي رگ

 

eg: He's always as cool as cucumber

 

olive branch

something offer in peace or goodwill

 

پيشنهادي در عين مسالمت، مصالحه

 

eg: At last the enemy suggested an oliv branch!

 

like two peas in a pod

two things that are very similar; extremely similar; indistinguishable

 

مثل سيبي که از وسط نصف کرده باشند

 

eg: Jack and his twin brother are just like two peas in pod.

 

in a pickle

a tight spot or difficult situation

 

گير افتادن در شرايط سخت و حساس

 

eg: Nowadays, am just in a pickle.

 

couch potato

a very lazy person; someone who does not engage in a lot of physical activity

 

بسيار تنبل، تن لش

 

eg: Don't be such a couch potato, come and give me a hand!

 

hot potato

a very sensitive and controversial subject; something that is difficult to deal with

 

موضوع حساس و پيچيده

 

eg: I don't know how to deal with this hot potato.