بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عبارات و اصطلاحات در مكالمات انگليسي

 

To commit suicide.

خود كشى كردن

 

If you are feeling suicidal, you need to seek help urgently !

اگر احساس خودكشى داريد، سريعاً بايد درخواست كمك كنيد. 

 

I was told off again by my boss.

دوباره رئيسم بهم گير داد.

 

Don't get comfy, we're leaving in a minute.

ولو نشو "لم نده "، داريم ميريم يك دقيقه ديگه.

 

Sound !! Smashing !!

خوبه !! عاليه !!

 

How are you getting on with your new GF?

So far so good !

با دوست دختر جديدت چطورى؟ ( تفاهم دارين )

تا اينجاش كه خوب بوده !!

 

Get rid of it. ( him / her )

از شرش خلاص شو. " شىٌ ، مرد ، زن "

 

Keep a low profile for a while till things calm down a bit.

يه مدت آفتابى نشو تا سر صداها كمى بخوابه.

 

Act surprised !!

مثل "كسى كه " غافلگير شده رفتار كن. 

 

Pack it up. It's time to hit the road.

وسايلت رو جمع و جور كن. وقتشه بزنيم به جاده ..

 

Alright then, I'm gonna have to go.

كارى ندارى ؟ بايد قطع كنم. "پاى تلفن "

( معادل فارسى ندارند اينها ) گير نديد هان ! 

 

Get it done first thing in the morning.

صبح, اولين كارو اين رو انجام بده.

 

Don't forget, don't forgive. Name and shame !!

فراموش نكن، نبخش. اسمش رو بيار و آبروش رو ببر.

 

I have dealt with all kind of probs lately. You name it !!

با همه مدل مشكلى اين روزا سر و كله زدم. هر چى بگى !! 

 

When you forgive someone, you set someone free. YOURSELF !!

وقتى كسى رو ميبخشى، يك نفر رو آزاد ميكنى. خودت رو !!

 

Our greatest enemy is the "Enemy Within ".

بزرگترين دشمن شما، خود ما هستيم. "دشمن درون ماست " 

 

Do not judge, patronise or stigmatise anyone, by their race or the colour of their skin.

كسى رو به خاطر نژادش يا رنگ پوستش قضاوت ، تحقير يا لكه دار ( بى آبرو ) نكن. 

 

Stop moaning !! Shup up and put up.

اينقدر غر نزن !! دهنت رو ببند و تحمل كن. 

 

Anti social behaviour. 

رفتار ضد اجتماعى.

 

Get yourself together، take a deep breath and focus.

خودت رو جمع و جور كن , يه نفس عميق بكش و تمركز كن.

 

I felt like being abandoned in a desert.

احساس كردم وسط بيابون رهام كردند.

 

Watch your language، behave yourself.Our guest is an executive!

حواست باشه چى ميگى، درست رفتار كن. مهمونمون آدم مهميه !

( مثل رئيس كارخونه، رئيس بانك، رئيس فلان اداره .. ) 

 

Executive my ass !! I don't care.

به جهنم كه آدم مهمّه !! برام مهم نيست.

 

"V I P" stands for "Very Important Person". 

like a celebrity or an executive.

وى آى پى، مخفف " يك آدم خيلى مهم " است. 

" مثل يك آدم معروف يا رئيس بزرگ "

 

The "UN" stands for " The "United Nations".

يو اِن مخفف "سازمان ملل متحد" است.

 

Now, what does BBC stand for? 

It stands for " British Broadcasting Corporation ".

بى بى سى مخفف چيه ؟

مخفف " اتحاديه پخش انگلستان " ( پخش صوتى تصويرى ) 

 

He is too arrogant !! it's always "My way or no way" !!

اون خيلى خود خواهه. ( مغروره ) همش ميگه " اين روشى كه من ميگم يا هيچى".

 

"To take notice of someone or something ".

متوجه حضور كسى يا چيزى شدن. "محل گذاشتن"

 

They didn't take notice of me, so I left. 

بهم محل نذاشتن، منم اومدم. " ترك كردم اونجارو"

 

I took notice of the amount of the bill.

متوجه قيمت صورتحساب ( رستوران ) شدم.

 

Did you notice that?

متوجهش شدى ؟ "حواست بود؟"

 

I left a comment but you did not take notice of it. ( or you did not notice it )

كامنت گذاشتم اما بهش محل نذاشتى. متوجهش نشدى.

 

In the UK, if you wanna quit your job, you have to give 2 weeks notice in advance. 

در انگلستان، اگر بخواهى شغلت رو ترك كنى، دو هفته زودتر بايد "اطلاع" بدى.

 

Who rushes to work at such a short notice ?

به كى اينقدر دير خبر ميدن و باز سريع ميره سر كار؟

 

I might do it, under one condition !

شايد انجامش بدم، به يك شرط.

 

Please accept my unreserved, unconditional apology.

لطفاً عذرخواهى رك و بدون قيد و شرط من را بپذيريد.

( حرف هر روز سياست مداراى اينجا)