بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

رياضيات در انگليسي
.
Mathematics

رياضيات

One third of the people here have problems
يک سوم مردم اينجا مشکل دارند.

The result was 0.375 (zero point three, seven, five)
نتيجه سيصد و هفتا و پنج هزارم بود.

It’s 4 point 7
چهار و هفت دهم.

Our room is five meters by four meters
اتاق ما پنج متر در 4 متر است.

Six plus two equals eight / six and two is eight/ Six plus two is equal to eight
شش به اضافه دو مي شود هشت.

Seven minus four equals three
هفت منهاي چهار مي شود سه.

Seven taken away four leaves three
اگر از هفت چهار تا کم کنيم مي شود سه.

Three fours are twelve / Three times four is twelve/Three multiplied by four is twelve
سه چهار تا مي شود دوازده تا.

Three into nine goes three / Nine divided by three is three
نه تقسيم بر سه مي شود سه.

I don’t like arithmetic, algebra, geometry, trigonometry and statics.
من حساب، جبر، هندسه، مثلثات و آمار را دوست ندارم.

Let’s solve this problem/ equation
بيا اين مسأله/ معادله را حل کنيم.

First draw a line / angle / shape / circle / axis / graph
ابتدا يک خط / زاويه / شکل / دايره / محور / نمودار رسم کن.

Write the number in words
اين عدد را به حروف بنويس.

I hate decimal fraction and such things
از کسر اعشاري و اينجور چيزها متنفرم.

Can you do this sum in your head or do you need a calculator
مي توني اين جمع را ذهني حساب کني يا نياز به ماشين حساب داري؟

Should I double the number or triple it?
عدد را بايد دو برابر يا سه برابر کنيم؟

100 is the square of ten and the square root of 49 is 7
100 مجذور 10 است و 7 جذر 49 است.

What’s the average of two, three and four?
ميانگين اعداد دو، سه و چهار چند است؟

The ration of men to women is the company is three to one
نسبت مردان به زبان در اين شرکت سه به يک است.

Line AB is at an angle of 45 to line BC
خط AB با خط BC زاويه 45 درجه دارد.

Please draw a right angle, acute angle and obtuse angle
لطفا يک زاويه قائمه، زاويه تند و زاويه باز رسم کن.

I need a protractor / setsquare / pair of compasses
ه يک نقاله / گونيا / پرگار نياز دارم.

What’s the circumference and area of this circle
محيط و مساحت اين دايره چند است؟

Please draw the radius and diameter of this circle
لطفا شعاع و قطر اين دايره را رسم کنيد.

What are the dimensions of this square / rectangle / triangle
ابعاد اين مربع / مستطيل / مثلث چقدر است؟

Now draw a trapezoid / parallelogram / diamond
حال يک ذوزنقه / متوازي الاضلاع / لوزي رسم کن.

Is this shape a pentagon, hexagon, heptagon or octagon
آيا اين شکل يک پنج ضلعي / شش ضلعي / هفت ضلعي يا هشت ضلعي است؟

Find cube / cylinder / pyramid / cone / sphere in the picture
مکعب / استوانه / هرم / مخروط / کره را در تصوير پيدا کنيد.
.