بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

چند جمله بسيار کاربردي 

As soon as I eat I get heartburn
تا غذا ميخورم معده ام ترش مي کند

As soon as I eat my stomach rumbles
تا غذا ميخورم شکمم ا م سر و صدا ميکند

I get constipated 
يبوست گرفتم

My stomach is always bloated
معده من هميشه نفخ/باد کرده

My stomach cramps
دلپيچه دارم

I feel nauseous
حالت تهوع دارم

I feel dizzy
سرگيجه دارم

Inflammation
التهاب درون بدن

I got inflammation around my elbow
من التهاب اطراف آرنج دارم

Epilepsy
بيماري صرع

Amputation
قطع کردن عضو بدن

He/she is hospitalized
بستري شدن در بيمارستان

she is hospitalized for some testing
بستري شده در بيمارستان براي چندين ازمايش

I feel like my energy is draining
احساس مي کنم که انرژي من داره از بين ميره

My hands/feet are tingling
دست ها / پا من سوزن سوزن ميشوند

I have a sharp pain in my lower left abdomen
من يک درد شديد(تير کشيدن) در سمت چپ پايين شکم ام دارم

The pain in my lower back is going all the way down to my toes
درد در پايين کمرم تا انگشتان پام ميره

The pain in my shoulder is traveling to my fingers and my fingers are numb
درد شانه ام مي رود تا انگشتان دستم و انگشتانم بي حس اند

 

He racked my brain all day talking about his project
تمام روز مخم رو بکار گرفته بود و داشت در مورد پروژه اش حرف ميزد

I racked my brain whole morning to remember her name
تمام صبح به مغزم فشار آوردم که اسمش يادم بياد.