بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

مكالمه تلفني

 

الو، بفرمائيد . Hello, who is speaking?

من بهرام هستم، آيا محمد آنجاست؟ (This is) Bahram speaking. Is Mohammad there?

به گوشي را لطفاً نگه داريد. بهرام شما را پاي تلفن مي خواهند .Yes, hold the line please. It’s for you Bahram.

ببخشيد صدايتان واضح نيست . Sorry, can’t hear.

ببخشيد شماره را اشتباهي گرفته ايد . Sorry, Wrong number.

لطفاً اين شماره را بگيريد ٢٢٠٠٢٧ شماره داخلي ١٢ . Will you please dial this number? 220027 extension 12.

متأسفانه اين شماره اشغال است . I’m afraid, this number is engaged (the line is busy)

بهتر است به دفترچه راهنماي تلفن مراجعه كنيد . You’d better look up the telephone directory.

لطفاً اطلاعات را بگيريد . Dial information please.

لطفاً گوشي را بگذاريد . Please hang up the receiver.

چطور مي توانم با شما تلفني تماس بگيرم . Where can I reach you by phone?

متأسفانه تلفن قطع شد . I’m afraid. We are disconnected.

خواهش مي كنم مزاحم نشويد . Please, don’t bother me.

تلفن خراب است . The telephone is out of order.

ببخشيد باجه تلفن كجاست؟ Excuse me, where is the telephone booth?

آنجا دست راست . Over there, on the right.

لطفاً با من تلفني تماس بگيريد . Give me a ring, please.

دوباره تلفن كنيد . Ring up again.

مي خواهم تلفن كنم . I want to make a telephone call.