بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

در آرايشگاه

مي خواهم سرم را اصلاح كنم . I want a hair cut.

لطفاً صورتم را اصلاح كنيد . I want a shave

خواهش مي كنم موهايم را زياد كوتاه نكنيد. . Please don’t cut it too short.

من فرقم را از وسط باز مي كنم . I part my hair in the middle.

موهايت دارد مي ريزد (كم پشت است) احتياج به داروي تقويت دارد .Your hair is getting rather thin. It needs a tonic.

لطفاً موهايم را كوتاه كنيد . I want my hair trimmed.

پشت گردنم را كوتاه كنيد . Trim it round the neck.

آيا مايليد موهايتان را شانه كنم؟ Do you want your hair to be combed?

آيا ادكلن بزنم؟ Would you like some eau de cologne?

هيچ چيز به موهايم نزنيد . Don’t put anything on my hair.