بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

عناصر جمله در انگلیسی
.
Noun
اسم
.
Pronoun
ضمیر
eg: I, we, you,he, she, it. 
.
Adjective
صفت
eg:large,honest,five,lazy,etc
.
Verb
فعل
.
Adverb
قید
very
.
conjunction
حرف عطف
But,
.
Interjection
حرف ندا
Oh, Wow, Hey
.
Preposition
حرف اضافه
eg:at, by for form, in, of, in favour of, with a view to etc