بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

Lesson 4

Parts of Speech: Nouns

It's not easy to describe a noun. In simple terms, nouns are "things" (and verbs are "actions"). Like food. Food (noun) is something you eat (verb). Or happiness. Happiness (noun) is something you want (verb).
The simple definition is: a person, place or thing>> teacher, school, book

The next lesson: countable nounsدرس چهارم


اجزای کلام: اسم ها

به راحتی نمیتوان یک اسم را تشریح کرد. به عبارتی ساده، اسامی "چیزهایی" هستند ( و افعال "اعمال") مانند غذا. غذا (اسم) چیزی است که شما آنرا میخورید (خوردن: فعل). مثال دیگر شادی است. شادی (اسم) چیزی است که شما آنرا میخواهید (خواستن: فعل)
ساده ترین تعریف اسم این است که اسم ها یک شخص، مکان و یا یک شیء میباشند مانند معلم، مدرسه، کتابدرس بعدی:
اسامی قابل شمارش