بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

فاعل در زبان انگلیسی (Subject in English language)

 

در این قسمت انواع فاعل ها در زبان انگلیسی را معرفی می کنیم. هر یک از موارد زیر می تواند به عنوان فاعل در جمله به کار رود که برای هر یک مثال مربوطه هم ذکر شده است (در مثال ذکر شده هر نوع فاعل ایتالیک شده است):

 

1) اسم (noun):

 

The man drove the car.

 

2) ضمیر (pronoun):

 

.He likes money

 

3) بند دستوری (clause):

 

.What I did shocked everybody

 

4) فعل ing دار (gerund):

 

.Swimming is my favorite sport

 

5) عبارت ing دار (gerund phrase):

 

.Writing books was her job

 

6) فعل infinitive) to be):

 

.To discover needs special talent

 

7) عبارت to be دار (infinitive phrase):

 

.To write poetry in Latin requires special cheer