بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

برخی نکات مهم مکالمه و گرامر

وَند ها: بخشهایی هستند که به اول، وسط یا آخر کلمه افزوده شده و کلمه ای با معنای جدید می سازند. وند ها بر سه نوعند: پیش وند، میان وند و پس وند.
پیش وَند (Prefix) : با افزودن به ابتدای کلمه، فقط معنای کلمه را تغییر می دهند ولی نقش دستوری آن را عوض نمی کنند. مثلاً happy به معنی “خوشحال” یک صفت است. با افزودن پیش وند un به ابتدای آن تبدیل به unhappy شده و معنی “ناراحت و غمگین” را می دهد اما همچنان در نقش یک صفت باقی می ماند.
پس وَند (Postfix) : به انتهای کلمه اضافه شده و ضمن تغییرمعنی، نقش دستوری کلمه را عوض می نماید. مثلاً work به معنی “کارکردن” یک فعل است و با افزودن er به انتهای آن تبدیل به worker شده که به معنی “کارگر” بوده و یک اسم فاعل محسوب می شود.
توجه مهم: در هرزبانی استثنائاتی وجود دارد مثلاً “نا” در کلمه ی “نانوا” اصلاً مفهوم منفی کننده ندارد و جزو خود کلمه است. در زبان لاتین هم “Un” در کلمه ی “Understand” جزو خود کلمه است و پیش وند منفی کننده محسوب نمی شود.
پیش وَندهای بیانگر تعداد
Uni = یک، یکی، متحد، یگانه، یکدست
uni + directional = یک طرفه، یک جهتی
uni + form = یک دست، یک شکل
universal = جهانی، فراگیر، همه گیر
uni + code = کدهای یکدست، کد یکسان
union = اجتماع، انجمن
united = متحد، واحد
Multi = چند، چند تایی، چندگانه
multi + media = چندرسانه ای
multi + user = چند کاربره
multi + tasking = چند وظیفگی
multi + processing = چند پردازشی
multi + programming =چندبرنامه ای
multi + boot = راه اندازی چندگانه
multi + purpose = چند منظوره
Mono = یک، یکی، تک
monochrome = تک رنگ
monolog = تک صدایی، صحبت یک نفره
Bi = دو، دوتایی، دوگانه
bi + directional = دوطرفه، دوجهتی
bi + lingual = دوزبانه
binary = دودویی
bi + cycle = دوچرخه
bi + conditional = دوشرطی
monopoly = انحصار، امتیاز انحصاری
POLY = چند، چند تا، بیش از دوتا
poly + gone = چند ضلعی
Tri = سه، سه تایی
tri + angle = سه گوشه، مثلث
tripod = سه پایه
Semi = نیم، نصف
semi + conductor = نیمه هادی، نیمه رسانا
semi + final = نیمه نهایی
semi + colon = نقطه ویرگول، نیمه ی کولون
پیش وَندهای منفی کننده
Un
un + link = جداسازی
un + able = ناتوانی، قادرنبودن
un + lock = بازکردن، ارحالت قفل خارج شدن
un + known = ناشناخته، نامعلوم
(مثال موارد استثناء : درک، فهمیدن = understand )
Dis
dis + connect = قطع شدن
dis + cover = کشف شدن، رو شدن
dis + able = ناتوان، غیر فعال
dis + agree = مخالف، ناموافق
(مثال موارد استثناء : نمایش، نشان دادن = display )
In
in + visible = رمزگشایی، از رمز خارج ساختن
in + direct = غیر مستقیم
in + active = غیرفعال، راکد
(مثال موارد استثناء : اختراع، ابداع = invent )
De
de + coder = رمزگشایی، از رمز خارج ساختن
de + compress = از حالت فشرده خارج ساختن، باز کردن
de + bug = اشکال زدایی، رفع خطا
(مثال موارد استثناء : حذف، پاک کردن = delete )
Non
non + impact = غیر ضربه ای
non + deterministic = غیر قطعی، نامعین
Anti
anti + virus = ضد ویروس، ویروس کش
anti + static = ضد الکتریسیته ساکن
anti + shock = ضد ضربه، مقاوم در برابر ضربه
Ir
ir + regular = بی قاعده، نامنظم
Im
im + possible = غیر ممکن، ناممکن
im + polite = بی ادب، بی نزاکت
(مثال موارد استثناء : تصورکردن، فرض کردن = imagine )
پیش وَندهای دیگر
Co = همکاری، مشارکت
co + processor = کمک پردازنده
co + worker = همکار
co + operative = تعاونی، مشارکت
(مثال موارد استثناء : جمع آوری، گردآوری = collect )
Re =انجام مجدد یک عمل
re + form = دوباره شکل دادن، اصلاح
re + enter = ورود مجدد، دوباره وارد نمودن
re + usable = قابل استفاده مجدد
re + start = شروع دوباره، راه اندازی مجدد
(مثال موارد استثناء : ناحیه، منطقه = region )
Tele = دور، از راه دور
tele + work = کار از راه دور، کار از طریق دفاتر اینترنتی
tele + vision = تلویزیون، دیدن از راه دور
tele + communication = ارتباطات از راه دور
پس وَندهایی که از بن فعل یا اسم، اسم فاعل می سازند
or
connect + or = اتصال دهنده، رابط
process + or = پردازشگر، پردازنده
separate + or = جدا کننده، سوا کننده
sense + or = حس گر، حس کننده
operate + or = اپرانور، کاربر، عملگر
er
compute + er = محاسبه کننده، رایانه
play + er = پخش کنده، بازیگر
use + er = کاربر، استفاده کننده
repeat + er = تکرار کننده، تقویت کننده
programm + er = برنامه نویس
(مثال موارد استثناء : تابستان = summer )
ian
music + ian = موسیقی دان، آهنگ ساز
technic + ian = تکنیسین، کاردان
ist
football + ist = فوتبالیست، بازیگر فوتبال
separate + ist = جدایی خواه، جدایی طلب
پس وَندهای منفی کننده
free
hands + free = بدون استفاده از دست
oil + free = بدون روغن، بی چربی
toll + free = بدون مالیات، معاف از عوارض
less
wire + less = بی سیم
end + less = بی انتها، بی پایان
home + less = بی خانمان، آواره
base + less = بی اساس، بی پایه، پوچ
rest + less = بی قرار، ناآرام
پس وَندهایی که با افزودن به یک اسم یا فعل، صفت می سازند
able (قابلیت)
port + able = قابل حمل
erase+able = پاک شدنی، قابل حذف
al
logic + al = منطقی
therm + al = حرارتی
digit + al = رقمی، عددی
پس وَندهایی که با افزودن به یک اسم یا صفت، فعل می سازند
ify
class + ify = دسته بندی، رده بندی
ize
computer + ize = کامپیوتری کردن، کامپیوتری شدن
custom + ize = سفارشی کردن، سفارشی شدن
category + ize = دسته بندی، گروه بندی