بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

حروف اضافه زمان و مکان در زبان انگلیسی (prepositions of time & place in english language)

idom

حروف اضافه زمان و مکان در زبان انگلیسی (prepositions of time & place in english language)
 

حروف اضافه از موارد پرکاربرد در جملات انگلیسی می باشد که بسیار ضروری می نمایند. حروف اضافه مربوط به مکان و زمان هم بخشی از حروف های اضافه هستند که  با هم تشابه املائی دارند. در این قسمت حروف اضافه به کار رونده در زمان و مکان را بیان می کنیم.* حروف اضافه زمان:at:
– زمان روز (.at 8:00 a.m)

– ظهر/شب/نیمه شب (at midnight)

in:

– قسمت هایی از روز (in the morning/evening/afternoon)

– ماه (in July)

– فصل (in the fall)

– سال (in 1991)

– دهه (in the 1990s)

– قرن (in the nineteenth century)

on:

– روزهای هفته (on Monday)

– تاریخها (on March 20)

for/since:

– طول دوره زمانی (for three days)

– نقطه ای از مان (since August 19)

from…to:

– زمان آغاز ….. زمان پایان (.from 9 a.m. to 2 p.m)

 


* حروف اضافه مکان:

at:

– آدرس (at 200 Main Street)

on:

– خیابان, جاده (on Sa’di street)

– طبقه (on the second floor)

in:

– ساختمان (in the drugstore)

– شهر (in Zanjan)

– استان (in California)

– کشور (in Ireland)

– قاره (in Africa)

from…to:

– نقطه شروع … نقطه پایان (from Alaska to California)