بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

براي زيباتر بيان كردن نظرهاي خودتون ميتونید از عبارت های زیر استفاده کنید:
.
In my book : معمولا" خودماني و غير رسمي
مثال:
You've taken my money, mate: that makes a contract, in my book.
رفيق تو پول من رو گرفتي، به نظر من اين يعني قرارداد منعقد شده
-------------
As far as I'm concerned
مثال:
As far as we are concerned, anything at all would be fine for dinner.
-------------
....Speaking for myself
مثال:
Speaking for myself, I am ready to cancel the contract.
-------------
....In my opinion
مثال:
John: In my opinion, you are wrong.
-------------
....in my view
John: In my view, you are wrong.
-------------
....A I see it
مثال:
This whole affair has been overblown, as I see it. 
-------------
....Personally, I think
مثال:
Personally, I think you should ask a doctor.
-------------
...I'd suggest that
مثال:
I'd like to suggest that you do some research on business consulting.
-------------
....I'd like to point out that
مثال:
I'd like to point out that some of you thought that I was a hopeless case.
-------------
....I believe that
مثال:
I believe that laughing is the best calorie burner.
-------------
....What I mean is
مثال:
What I mean is that if you really want to understand something, the best way is to try and explain it to someone else