بسیار خوش آمدید!
از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

Google
Web On this site

ساختاری بسیار مهم به نام ساختار موازی در زبان انگلیسی
Parallel structure
.
در این ساختار، یک سری از کلمه ها پشت سر هم  بیان می شود.
سری ها می توانند دو, سه یا قسمت های بیشتری داشته باشند که همگی باید از ساختار گرامری و نوع یکسانی پیروی کنند!!!
دوباره بخون پاراگراف بالا رو!!!! با دقت!!!!
این ساختار به عنوان ساختار موازی شناخته می شود.
دقت کنید که، هرگز در این ساختار نباید انواع مختلف را با هم مخلوط کرد!!!!
مثلا"
Mary likes hiking, swimming, and to ride a bicycle.= اشتباه
درست:
Mary likes hiking, swimming, and riding a bicycle.
.
انواع ساختارهای موازی در ادامه همراه با مثال بیان شده است:
.
1) سری های شامل اسمها, صفتها, قیدها یا عبارات:
اسمها:
Vitamin C is destroyed by heat or exposure to air.
.ویتامین سی توسط گرما یا در معرض هوا قرار گرفتن از بین می رود
----------
صفتها:
His answer to the question was inaccurate and irrational.
پاسخ او به سوال, غیرصحیح و نامربوط بود.
----------
قیدها:
Vitamin supplements can be prepared naturally and synthetically.
ذخایر ویتامینها می توانند به صورت طبیعی یا مصنوعی آماده شوند.
.
عبارات:
Large amounts of vitamin C can be bought in the form of crystals, or in the form of granules.
مقادیر زیادی از ویتامین سی می توانند در قالب کریستال یا کپسول خریداری شود.
--------------------
2) اسم فعل (فعل ing دار) یا اسم مصدر:
.
اسم فعل (فعل ing دار):
Claims for vitamin C such as reducing stress and improving athletic performances have not been scientifically demonstrated.
ادعاهایی نظیر اینکه ویتامین سی استرس را کاهش می دهد و عملکرد ورزشی را بهبود می بخشد, به صورت علمی نشان داده نشده اند.
.
اسم مصدر:
When people get scurvy their cells tend to disintegrate and to fall apart.
وقتی مردم مبتلا به کمبود ویتامین سی (آسکوربیک) می شوند, سولهای آنها تمایل به متلاشی و از هم جدا شدن می کنند.
--------------------
3) پیوستگی لازم (correlative conjunction):

both ... and               neither ... nor             either ... or             not only ... but also
Both fruits and vegetables are rich sources of vitamin C.
هر دوی میوه ها و سبزیجات منابع غنی ویتامین سی هستند.